Subsidieplafond en verdeelregels

Een subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. Wil je een subsidie kunnen weigeren omdat onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn, dan is in de regel het instellen van een subsidieplafond vereist. Een subsidieplafond biedt overheden de mogelijkheid hun uitgaven te beheersen.

Eén of meer (deel)subsidieplafonds?

Bij de inrichting van het subsidieproces moet nagedacht worden of een subsidieplafond gewenst is en zo ja, voor welke activiteiten een specifiek subsidieplafond moet worden ingesteld. Een bedrag op de begroting voor jeugdhulp, sport of bijvoorbeeld kinderopvang is niet hetzelfde als een subsidieplafond.  Het budget moet specifiek het label ‘subsidieplafond’ krijgen. Bovendien kunnen binnen de beleidsterreinen jeugdhulp of sport verschillende activiteiten worden gesubsidieerd, waardoor verschillende plafonds nodig zijn met elk hun eigen verdeelregels. Vaak worden dergelijke plafonds aangeduid met de term ‘deelplafond’. Een subsidieplafond voor een activiteit waarvoor gedurende het hele jaar een subsidie kan worden aangevraagd, gaat in de regel niet samen met een subsidieplafond voor een activiteit die voor een bepaalde datum moet worden aangevraagd. Het risico bestaat dat de pot voor de ‘doorlopende aanvragen’ al is opgebruikt door de aanvragen die voor aanvang van het subsidiejaar moeten worden aangevraagd. Meestal is dat niet de bedoeling.

Bekendmaken subsidieplafond en verdeelregels

Een subsidieplafond moet bekend gemaakt worden voor aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld (artikel 4:27 Awb). Het vaststellen van een begroting waarin subsidieplafonds zijn opgenomen is niet voldoende. Het verdient aanbeveling de subsidieplafonds bekend te maken in een elektronisch uitgegeven blad: Staatscourant (centrale overheid), provincieblad of gemeenteblad. Wordt het bedrag van het subsidieplafond opgenomen in de subsidieregeling zelf, dan vindt de bekendmaking plaats door bekendmaking van de regeling.

Bij het bekendmaken van het subsidieplafond, moeten ook de verdeelregels bekend gemaakt worden. Voorbeelden van verdeelregels zijn:

  1. Op volgorde van ontvangst van de (volledige) subsidieaanvraag: Deze verdeelregel is logisch wanneer de subsidieaanvragen gedurende het gehele subsidietijdvak kunnen worden ingediend. Denk er dan wel aan de datum waarop de aanvraag volledig is als datum van ontvangst aan te merken.
  2. Naar evenredigheid: Stel dat het subsidieplafond met 10% overvraagd wordt, dan kunnen alle aanvragen met 10% worden ‘gekort’ om binnen het plafond te blijven. Dit systeem kan worden gehanteerd wanneer duidelijk is dat de activiteiten ondanks de korting toch zullen worden uitgevoerd en er geen onderscheid naar kwaliteit van de aanvragen wordt gemaakt.
  3. Kwalitatieve criteria: Dit zijn voorwaarden waaraan de kwaliteit van de aanvraag moet voldoen. Voor kwalitatieve criteria kan worden gekozen wanneer de kwaliteit van de aanvraag van invloed is op het bereiken van de doelstelling die met de subsidie wordt beoogd. Kwalitatieve criteria kunnen worden gerelateerd aan de mate van innovatie, publieksbereik, duurzaamheid, etc. Naarmate een aanvraag beter voldoet aan de criteria, bestaat er naar verwachting een grotere kans dat de doelstelling van de subsidie wordt bereikt.   

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Afwijzen aanvraag tendersubsidie

Ondersteuning bij uitblijven beslissing en afwijzen aanvraag tendersubsidie

De beslissing op de subsidieaanvraag van een innovatieve onderneming voor het ontwikkelen van een interessante app, blijft uit. De beslistermijn is overschreden. De ondernemer vraagt Vijverberg om advies. Onze specialist subsidierecht adviseert en een ingebrekestelling…
Verplichtingen bij subsidieverlening

Verplichtingen bij subsidieverlening

Een stichting wil advies over de verplichtingen die bij de subsidieverlening (mogen) worden opgelegd en het aanwijzen van diensten van de stichting als diensten van algemeen (economisch) belang. Een jurist van Vijverberg adviseert over de…
Beantwoording subsidierechtelijke vragen

Beantwoording subsidierechtelijke vragen

Een bezwarencommissie van een gemeente heeft een advies uitgebracht over de gedeeltelijke weigering van een subsidie. Naar aanleiding van het advies rijzen er binnen de ambtelijke organisatie vragen over het subsidierecht. Gelet op de algemeen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media