Subsidie en staatssteun

Het verstrekken van subsidie kan leiden tot ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een subsidie is staatssteun wanneer aan alle vijf criteria van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is voldaan:

  1. de subsidie wordt door of met staatsmiddelen (waaronder gemeentelijke en provinciale subsidie) bekostigd;
  2. de subsidie komt ten goede aan bepaalde ondernemingen;
  3. de subsidie levert een onderneming voordeel op die deze niet langs de normale weg zou hebben verkregen;
  4. de subsidie vervalst de mededinging of dreigt deze te vervalsen; en
  5. de subsidie heeft een ongunstige invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten.

Subsidie en ongeoorloofde staatsteun

Wanneer subsidie leidt tot ongeoorloofde staatssteun, kan het bestuursorgaan worden verplicht de subsidie terug te vorderen. Voordat een bestuursorgaan besluit een bepaalde activiteit te subsidiëren is het daarom verstandig na te gaan of dit zou kunnen leiden tot staatssteun. Het bestuursorgaan is namelijk verplicht subsidieverlening te weigeren als de subsidieverstrekking zou leiden tot ongeoorloofde staatssteun (artikel 4:35, derde lid, Awb). Aan de hand van de uitkomst kan het bestuursorgaan bepalen of het over wil gaan tot subsidieverstrekking en zo ja, onder welke voorwaarden.

Vragen over subsidie en staatsteun?

Onze specialisten kunnen hierover deskundig adviseren, bijvoorbeeld bij het:

  • beoordelen of het verstrekken van subsidie voor bepaalde activiteiten tot staatssteun kan leiden;
  • onderzoeken of gebruik kan worden gemaakt van vrijstellingsverordeningen (zoals de de-minimisverordening, algemene groepsvrijstellingsverordening);
  • uitvoeren van audits en toetsen of de subsidies in uw organisatie(onderdeel) mogelijk staatssteun opleveren.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Subsidieverlening leidt tot ongeoorloofde staatssteun?

Subsidieverlening leidt tot ongeoorloofde staatssteun?

SNN twijfelt of verlening van een innovatiesubsidie in strijd is met de staatssteunregels die in de toepasselijke subsidieverordening zijn vastgelegd. SNN vraagt een partner van Vijverberg advies uit te brengen. Deze toetst of de aanvrager…
Aanbestedingsplichtige opdrachtverstrekking aan gesubsidieerde instelling

Aanbestedingsplichtige opdrachtverstrekking aan gesubsidieerde instelling? Sprake van staatssteun?

Op verzoek van een provincie onderzoekt Vijverberg een aantal juridische aspecten die verband houden met de financiële verhouding tussen de provincie en een daaraan gelieerde stichting. In het onderzoek worden verschillende vragen beantwoord zoals: welke…
Verplichtingen bij subsidieverlening

Verplichtingen bij subsidieverlening

Een stichting wil advies over de verplichtingen die bij de subsidieverlening (mogen) worden opgelegd en het aanwijzen van diensten van de stichting als diensten van algemeen (economisch) belang. Een jurist van Vijverberg adviseert over de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media