Algemene voorwaarden Vijverberg Advocaten B.V.

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de handelsnaam van Vijverberg Advocaten B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair gevestigd is in Zoetermeer en haar kantoor houdt in Zoetermeer.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Vijverberg Advocaten B.V. worden de volgende Algemene Voorwaarden in acht genomen. 

1.    Deze algemene voorwaarden van Vijverberg Advocaten B.V. liggen ter inzage bij Vijverberg Advocaten B.V. te Zoetermeer aan de Röntgenlaan 23. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Den Haag onder nummer 27249588.

Toepasselijkheid

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Vijverberg Advocaten B.V. en aan haar verbonden advocaten, medewerkers en alle praktijkvennootschappen met wie Vijverberg Advocaten B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.

3.    Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Vijverberg Advocaten B.V. dan wordt hier zonder uitzondering bedoeld: Vijverberg Advocaten B.V. en aan haar verbonden advocaten, medewerkers en alle praktijkvennootschappen met wie Vijverberg Advocaten B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders.

4.    Uitsluitend Vijverberg Advocaten B.V. zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die Vijverberg Advocaten B.V. voor haar opdrachtgevers uitvoert, ook als een bepaalde aan Vijverberg Advocaten B.V. verbonden advocaat of medewerker een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de advocaat die direct of indirect aandelen in Vijverberg Advocaten B.V. houdt als de praktijkvennootschappen met wie Vijverberg Advocaten B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders als de advocaat of medewerker die in dienst van Vijverberg Advocaten B.V. is, handelt uitsluitend namens Vijverberg Advocaten B.V.. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van Vijverberg Advocaten B.V. van toepassing.

Aansprakelijkheid

5.    Iedere aansprakelijkheid van Vijverberg Advocaten B.V. wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Vijverberg Advocaten B.V. in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Vijverberg Advocaten B.V. komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Vijverberg Advocaten B.V. plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Vijverberg Advocaten B.V. beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 25.000, –.

6.    Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Vijverberg Advocaten B.V. in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

7.    Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Vijverberg Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

8.    Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Vijverberg Advocaten B.V., vrijwaart de opdrachtgever Vijverberg Advocaten B.V. voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

Honorarium

9.    Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Vijverberg Advocaten B.V. berekend op basis van een door Vijverberg Advocaten B.V. vastgesteld uurtarief, vermenigvuldigd met btw. Vijverberg Advocaten B.V. rekent geen kantoorkosten. Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd haar uurtarieven jaarlijks aan te passen.

Betalingsvoorwaarden

10.    Vijverberg Advocaten B.V. brengt in beginsel maandelijks het honorarium en gemaakte kosten die niet in haar honorarium zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.

11.    Indien Vijverberg Advocaten B.V. met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is Vijverberg Advocaten B.V. gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.

12.    Vijverberg Advocaten B.V. hanteert een betalingstermijn van dertig dagen. Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Daarnaast is Vijverberg Advocaten B.V. gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.

13.    Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, is Vijverberg Advocaten B.V. gerechtigd -met inachtneming van de gedragsregels voor de advocatuur- haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.

14.    Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.

Bewaartermijn

15.    Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd dossierstukken uitsluitend in de vorm van een digitale kopie c.q. scan te behouden en gescande dossierstukken te vernietigen. Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd het dossier 10 jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen. Indien de opdrachtgever een aan Vijverberg Advocaten B.V. afgegeven stuk in origineel wenst te behouden, dient deze dat bij de afgifte schriftelijk aan te geven. Het betreffende stuk dient onverwijld, maar uiterlijk drie maanden na het sluiten van het dossier te worden opgevraagd bij Vijverberg Advocaten B.V.

Persoonsregistratie en Privacyverklaring

16.    Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). De privacyverklaring van Vijverberg Advocaten B.V. is te raadplegen via www.vijverbergadvocaten.nl.

Klachtenregeling

17.    Op alle tussen Vijverberg Advocaten B.V. als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de interne klachtenregeling van Vijverberg Advocaten B.V. van toepassing. Deze interne klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via www.vijverbergadvocaten.nl. 

18.    Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Vijverberg Advocaten B.V., inclusief declaratiegeschillen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.

19.    De rechter te Den Haag is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de  rechter, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat Vijverberg Advocaten B.V. zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.

Opleidingen / cursussen

20.    De door Vijverberg Advocaten B.V. aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

21.    De deelnemer kan tot uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de cursusdatum de inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering door de deelnemer binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

22.    Vijverberg Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een opleiding of cursus te weigeren.

23.    Vijverberg behoudt zich het recht voor geen certificaat toe te kennen indien een deelnemer een significant deel van de cursus heeft gemist.

Toepasselijk recht 

24.    Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vijverberg Advocaten B.V. is Nederlands recht van toepassing.

Zoetermeer, 21 mei 2024