Algemene voorwaarden Vijverberg Advocaten B.V.

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de handelsnaam van Vijverberg Advocaten B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair gevestigd is in Zoetermeer en haar kantoor houdt in Zoetermeer. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Vijverberg Advocaten B.V. worden de volgende Algemene Voorwaarden in acht genomen.

1. Deze algemene voorwaarden van Vijverberg Advocaten B.V. liggen ter inzage bij Vijverberg Advocaten B.V. te Zoetermeer aan de Röntgenlaan 23. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Den Haag onder nummer 27249588.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Vijverberg Advocaten B.V., ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van (proces)advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. De bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen de precontractuele fase en iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Vijverberg Advocaten B.V. wordt gegeven. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Vijverberg Advocaten B.V.  Hiermee wordt beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Vijverberg Advocaten B.V. als zodanig, dit met het oog op waarneming in geval van vakanties, ziektes e.d.

3. Toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Vijverberg Advocaten B.V. binden Vijverberg Advocaten B.V. slechts voor zover deze toezeggingen of afspraken door de directie van Vijverberg Advocaten B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

4. De algemene voorwaarden van Vijverberg Advocaten B.V. zijn onder meer ten behoeve van:

 • Alle praktijkvennootschappen met wie Vijverberg Advocaten B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
 • Alle medewerkers, oud-medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Vijverberg Advocaten B.V. en hun erfgenamen.

Uitvoering van opdrachten

5. Vijverberg Advocaten B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

 • De met Vijverberg Advocaten B.V. gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Vijverberg Advocaten B.V. gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Vijverberg Advocaten B.V., naar de maatstaven van het moment van nakomen, mag worden verlangd.
 • De advisering door Vijverberg Advocaten B.V. ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Vijverberg Advocaten B.V. ontvangt.
 • De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Vijverberg Advocaten B.V. bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Vijverberg Advocaten B.V. voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht.
 • De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mail en het Internet.
 • Vijverberg Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derde met de opdrachtgever overleggen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Vijverberg Advocaten B.V. niet aansprakelijk. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 • Bij het geven van een opdracht aan Vijverberg Advocaten B.V. aanvaardt opdrachtgever dat Vijverberg Advocaten B.V. haar tarieven kan wijzigen.
 • Vijverberg Advocaten B.V. heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Vijverberg Advocaten B.V. in behandeling is geweest.

Aansprakelijkheid

6. Iedere aansprakelijkheid van Vijverberg Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

7. Vijverberg Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor:

 • Schade die het gevolg is van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever;
 • Gevolgschade bij de opdrachtgever (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook ontstaan.

8. De uitvoering van de aan Vijverberg Advocaten B.V. verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. Indien de opdrachtgever de door Vijverberg Advocaten B.V. gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Vijverberg Advocaten B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vijverberg Advocaten B.V. niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Betalingsvoorwaarden

10. Vijverberg Advocaten B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.

11. Indien sprake is van consument-schuldenaar als opdrachtgever, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

 • Minimumtarief € 40,00
 • 15% over eerste € 2.500,00
 • 10% over volgende € 2.500,00
 • 5% over volgende € 5.000,00
 • 1% over volgende € 190.000,00
 • 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.
Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Vijverberg Advocaten B.V. aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

12. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Vijverberg Advocaten B.V. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Vijverberg Advocaten B.V. is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

Reclames

13. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Vijverberg Advocaten B.V. zijn ingediend, op straffe van verval.

14. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend bij Vijverberg Advocaten B.V..

Opleidingen/cursussen

15. De door Vijverberg Advocaten B.V. aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

16. Bij annulering door de deelnemer binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

17. Vijverberg Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een opleiding of cursus te weigeren.

Reikwijdte algemene voorwaarden

18. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van Vijverberg Advocaten B.V. en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Vijverberg Advocaten B.V. werkzaam zijn of waren.

Persoonsregistratie

19. Door het aangaan van een overeenkomst met Vijverberg Advocaten B.V. wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Vijverberg Advocaten B.V. zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Geschillen

20. Nederlands recht is exclusief van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vijverberg Advocaten B.V.. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Zoetermeer, 7 maart 2019