Privacyverklaring Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft als verwerkingsverantwoordelijke oog voor uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze contactgegevens zijn:
Vijverberg Advocaten & Adviseurs
Röntgenlaan 23
2719 DX  Zoetermeer
079-3631919
info [at] vijverbergadvocaten [dot] nl

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over:

 • de herkomst van de persoonsgegevens die wij verwerken
 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • wie uw persoonsgegevens ontvangen
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Vijverberg Advocaten & Adviseurs
 • ons gebruik van cookies
 • onze contactgegevens

Herkomst persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij in het kader van onze juridische dienstverlening verwerken, zijn afkomstig van:

 • opdrachtgevers en hun contactpersonen
 • derden zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en eventuele andere personen of organisaties die betrokken zijn bij een bepaald dossier
 • onze cursisten
 • (contactpersonen van) leveranciers
 • bezoekers van onze website
 • contactpersonen van voormalige en potentiële opdrachtgevers
 • sollicitanten
 • overige betrokkenen waarmee Vijverberg contacten onderhoudt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

(Voormalige en potentiële) opdrachtgevers en hun contactpersonen

 • naw-gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • bedrijfsnaam en functie
 • titulatuur
 • geslacht
 • inhoud van dossier, alle stukken die verband houden met de opdracht tot juridische dienstverlening en uitvoering van de opdracht, waaronder inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze en gespreksverslagen. Het gaat hierbij om gegevens die door de opdrachtgever, wederpartijen en anderen die betrokken zijn bij de zaak, zijn verstrekt.
 • gegevens die uit openbare bronnen zijn verkregen in het kader van de opdracht
 • andere gegevens van opdrachtgevers waarvan de verwerking is vereist om aan wet- en regelgeving te voldoen

Cursisten

 • initialen, voor- en achternaam, geslacht
 • titulatuur
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • werkgever, afdeling en functie
 • evaluatieformulier
 • bijgewoonde cursus

(Contactpersonen) leveranciers

 • naw-gegevens
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • functie, titel, geslacht
 • gegevens in verband met inkopen, vergoedingen, betalingen en innen van vorderingen
 • andere gegevens die nodig zijn dan wel noodzakelijk zijn op grond van wet- en regelgeving

Bezoekers website

Algemene gegevens

Van de bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens over de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Wij kijken bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen en de duur van bezoek van de website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid

Persoonsgegevens

Als u ons door het invullen van één van de contactformulieren op onze website vrijwillig informatie verschaft, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Met het invullen van dit formulier geeft u Vijverberg Advocaten & Adviseurs bv expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren, totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (3) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Social media

Ook wanneer u communiceert via social media zoals ons Twitter- of LinkedIn account, ontvangen wij van u persoonsgegevens.

Concreet kunnen wij in het kader van onze online dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • titulatuur
 • geslacht
 • bedrijfsnaam, functie
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van online communicatie, waaronder c.v.’s
 • IP-adres
 • browsergegevens
 • duur van uw websitebezoeken
 • klikgedrag op de website

Sollicitanten

Van sollicitanten verwerken wij vanzelfsprekend ook persoonsgegevens. Naast de gegevens die u schriftelijk en mondeling tijdens gesprekken aan ons verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • inhoud communicatie
 • rapportages van assessments en andere testen
 • door ons met uw toestemming ingewonnen referenties
 • beoordeling van de geschiktheid voor de functie

Overige betrokkenen waar Vijverberg Advocaten & Adviseurs contacten mee onderhoudt

Vijverberg kan van andere betrokkenen persoonsgegevens verwerken voor zover dat nodig is.

Doelen van de verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, zoals procesvertegenwoordiging, juridische advisering, het verrichten van overige juridische werkzaamheden en het verzorgen van cursussen
 • het onderhouden van contact met opdrachtgevers, andere bij het dossier betrokken partijen en cursisten
 • het (onder)houden en uitbreiden van het relatiebestand
 • verzending van nieuwsbrieven, publicaties, cursusmailings en andere informatie over onze juridische dienstverlening
 • onze financiële administratie
 • verbetering van de (online) dienstverlening
 • onderhouden van contact
 • reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies
 • marketing, PR en relatiebeheer
 • de behandeling van klachten

Voor zover het gaat om sollicitanten verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie
 • beoordeling van uw geschiktheid voor een functie
 • afhandeling van gemaakte onkosten
 • communicatie met u en eventuele referenten
 • uitvoeren en beoordelen assessments
 • beveiliging systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Grondslagen voor de verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen die worden genoemd in artikel 6, eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • toestemming
 • het uitvoeren van overeenkomsten tot het verlenen van juridische diensten
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • het gerechtvaardigd belang van Vijverberg Advocaten & Adviseurs, bijvoorbeeld wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor:
 • het bieden van een efficiënte dienstverlening
 • het verbeteren van onze diensten
 • het verwerven van nieuwe opdrachten, opdrachtgevers en cursisten
 • de beveiliging van onze systemen

Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van informatie over onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (bekijk hier ons cookiebeleid). Alleen wanneer de uitvoering van de opdracht dit vereist, verstrekken wij de persoonsgegevens aan derden zoals rechterlijke instanties. Inschakeling van eventuele externe specialisten geschiedt altijd in overleg met de opdrachtgever. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers. Wij kunnen uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Zaakdossiers en de daarin opgenomen persoonsgegevens worden in verband met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot 20 jaar na afronding van de opdracht bewaard.

Gegevens van sollicitanten die niet zijn aangenomen, worden binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met toestemming van de sollicitant kan worden afgesproken dat de gegevens maximaal tot een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de afhandeling van een klacht, worden maximaal drie jaar bewaard of tot het moment dat een uit de klacht voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgerond.

Persoonsgegevens die wij op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen administreren, zijn wij verplicht 7 jaren te bewaren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken en u wilt weten welke gegevens dat zijn of u heeft er bezwaar tegen, dan kunt u verzoeken om:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • rectificatie van uw persoonsgegevens, wanneer u meent dat die niet juist zijn
 • uw persoonsgegevens te wissen
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • ontvangst of overdracht aan een derde van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, mits de verwerking plaatsvond op grond van toestemming of een overeenkomst én de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht

Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege een met uw specifieke situatie verband houdende reden of wanneer uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing.

Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op uw verzoek. Mocht dit onverhoopt niet lukken binnen een maand, dan berichten wij u daar tijdig over en geven wij aan binnen welke termijn u wel een reactie tegemoet kunt zien.

U kunt uw verzoek of bezwaar per post of per e-mail indienen.
Postadres:
Vijverberg Advocaten B.V.
t.a.v. de medewerker privacy
Röntgenlaan 23
2719 DX Zoetermeer
E-mailadres: info [at] vijverbergadvocaten [dot] nl, t.a.v. de medewerker privacy

Om te kunnen nagaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kunnen wij u vragen zich te identificeren aan de hand van een identificatiebewijs of op andere wijze (bijvoorbeeld door het stellen van vragen).

Klacht

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vijverberg Advocaten & Adviseurs,  treden wij daar graag met u over in overleg. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen privacyverklaring

Vijverberg behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.vijverbergadvocaten.nl. Deze versie is opgesteld in november 2020.