Privacyverklaring Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft als verwerkingsverantwoordelijken oog voor uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze contactgegevens zijn:

Vijverberg Advocaten & Adviseurs bv
Röntgenlaan 23
2719 DX  Zoetermeer

079-3631919

Herkomst persoonsgegevens

Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder de werking van deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die wij in het kader van het uitvoeren van opdrachten verwerken. Daarvoor hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld die u via deze link kunt raadplegen.  

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over:

 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • wie uw persoonsgegevens ontvangen
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Vijverberg Advocaten & Adviseurs bv
 • ons gebruik van cookies
 • onze contactgegevens

Welke persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Algemene gegevens

Van de bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens over de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Wij kijken bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen en de duur van bezoek van de website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonsgegevens

Als u ons door het invullen van één van de contactformulieren op onze website vrijwillig informatie verschaft, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Met het invullen van dit formulier geeft u Vijverberg Advocaten & Adviseurs bv expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren, totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (3) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Social media

Ook wanneer u communiceert via social media zoals ons Twitter- of LinkedIn account, ontvangen wij van u persoonsgegevens.

Concreet kunnen wij in het kader van onze online dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • titulatuur
 • geslacht
 • bedrijfsnaam, functie
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van online communicatie, waaronder c.v.’s
 • IP adres
 • browsergegevens
 • duur van uw websitebezoeken
 • klikgedrag op de website

Sollicitaties

Van sollicitanten verwerken wij vanzelfsprekend ook persoonsgegevens. Naast de gegevens die u schriftelijk en mondeling tijdens gesprekken aan ons verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • inhoud communicatie
 • rapportages van assessments en andere testen
 • door ons met uw toestemming ingewonnen referenties
 • beoordeling van de geschiktheid voor de functie

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgende doeleinden:

 • verzending van nieuwsbrieven, publicaties, cursusmailings en andere informatie over onze juridische dienstverlening
 • verbetering van de (online) dienstverlening
 • onderhouden van contact
 • reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies
 • marketing, PR en relatiebeheer

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen. Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van informatie over onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (bekijk hier ons cookiebeleid). Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Gegevens wijzigen en verwijderen

U kunt op ieder moment aangeven dat u uw gegevens bij Vijverberg gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben. Dit verzoek kunt u richten aan:

Vijverberg Advocaten & Adviseurs bv

t.a.v. de medewerker privacy
Röntgenlaan 23
2719 DX Zoetermeer

079 - 3631919

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw sollicitatie. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie;
 • beoordeling van uw geschiktheid voor een functie;
 • afhandeling van gemaakte onkosten;
 • communicatie met u en eventuele referenten;
 • uitvoeren en beoordelen assessments;
 • beveiliging systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op de uitvoering van een voorgenomen overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG) of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder c AVG). Ook kunnen wij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang), zoals het in stand houden van een goed personeelsbestand.

Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het verkrijgen van inzage in het assessmentrapport, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Verstrekking aan derden

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers. Wij kunnen uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Wijzigingen

Vijverberg behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.vijverbergadvocaten.nl. Deze versie is opgesteld op 1 maart 2019.