Algemeen bestuursrecht

In Nederland is het bestuursrecht grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wet bevat vooral veel procedureregels en geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Wanneer mag je elektronisch communiceren met de overheid en wanneer mag de overheid elektronisch communiceren met burgers, bedrijven en instellingen? Regels over communiceren via bijvoorbeeld internet, e-mail, fax, Whatsapp, Twitter, Facebook.
  • Wanneer moet de overheid mij betrekken bij haar besluitvorming? Wat zijn de regels voor het geven van zienswijzen? Andere regelingen gaan over aanverwante zaken als inspraak, participatie, ‘right to challenge’.
  • Aan welke fatsoensnormen - oftewel algemene beginselen van behoorlijk bestuur - moet de overheid zich houden als zij besluiten neemt? Denk aan het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, evenredigheid en fair play.
  • Op welke manier kunnen bestuursorganen hun bevoegdheden bij een ander neerleggen en onder welke voorwaarden? Hoofdstuk 10 van de Awb gaat hierover: mandaat, delegatie en attributie.

Voor alle besluiten van bestuursorganen in Nederland gelden de regels over bezwaar (bezwarencommissies) en beroep. Ook deze regels zijn gebundeld in de Awb (hoofstukken 6, 7 en 8). Hetzelfde geldt voor klachten. Iedereen mag een klacht indienen over een bestuursorgaan of over degenen die voor het bestuursorgaan werken. Klachten worden afgehandeld volgens de procedure die is opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb, meestal via een klachtencommissie. Ook de onderwerpen subsidie en handhaving zijn geregeld in de Awb. De regels daarover gelden alleen voor besluiten over subsidies en handhavingsbesluiten. Dat zijn hele specifieke onderwerpen, waarover wij specialistische kennis in huis hebben. Meer informatie vind je op onze pagina’s Subsidierecht en Toezicht en handhaving.

Decentrale overheden en samenwerkingsverbanden

In de bestuursrechtpraktijk is niet alleen kennis van het algemeen bestuursrecht van belang, maar ook van de juridische kaders waarbinnen overheden als gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden moeten werken. Denk aan de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Zie voor meer informatie onze specifieke pagina's Gemeente- en provincierecht en Gemeenschappelijke regelingen.

Cursussen algemeen bestuursrecht en decentrale overheden

Vijverberg verzorgt ook algemene bestuursrechtelijke cursussen zoals de

  • Basiscursus Algemeen bestuursrecht
  • Expertcursus mandaat en delegatie
  • Cursus Mandaat en delegatie binnen gemeenschappelijke regelingen
  • Cursus Succesvol optreden bij de bezwarencommissie
  • Cursus Aan de slag als secretaris van de bezwarencommissie (basiscursus)
  • Cursus Secretaris van de bezwarencommissie (verdiepingscursus)

Kijk hier voor het volledige cursusaanbod op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Ondersteuning en procesvertegenwoordiging Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Vijverberg ondersteunt opdrachtgevers – zowel overheden als bedrijven en instellingen – in bestuursrechtelijke procedures en adviseert over allerlei bestuursrechtelijke kwesties. Onze advocaten en adviseurs beschikken over diepgaande kennis van en ervaring met het algemeen bestuurs(proces)recht en hebben kennis van de decentrale overheid.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In 2022 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking. Deze wet geeft de burger en bedrijven het recht om alle formele berichten elektronisch…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Gemeentewet en second opinions

Gemeentewet en second opinions

Soms zoekt de overheid naar een alternatieve manier om kwesties op te lossen. Juridisch verantwoord, maar niet omslachtig. Vanwege gebrek aan tijd of de behoefte aan een frisse blik wordt Vijverberg nog wel eens ingeschakeld…
Bijstand ambtenaren in klachtenprocedure

Bijstand ambtenaren in klachtenprocedure

Bij een gemeente worden binnen korte tijd tegen drie ambtenaren klachten ingediend. De burgers zijn niet tevreden met de besluiten van de gemeente en het tempo waarmee besluiten genomen worden. Het gaat uiteindelijk om klachten…
Inzet interim-jurist als secretaris bezwaarcommissies

Inzet jurist als secretaris bezwarencommissies

Binnen een ambtelijke samenwerking tussen twee gemeenten hebben de beide gemeenten nog hun eigen bezwaarschriftencommissie. In verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de secretaris van deze commissies levert Vijverberg gedurende zeven maanden een secretaris…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media