Algemeen bestuursrecht

In Nederland is het bestuursrecht grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wet bevat vooral veel procedureregels en geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Wanneer mag je elektronisch communiceren met de overheid en wanneer mag de overheid elektronisch communiceren met burgers, bedrijven en instellingen?
 • Vanaf 1 januari 2024 dient iedere overheidsinstelling voor iedere formele procedure een elektronisch kanaal te openen waarlangs de burger of een bedrijf kan communiceren. Bijvoorbeeld via een e-formulier een vergunning aanvragen of een apart e-mailadres voor verzoeken tot openbaarmaking van stukken.
 • Wanneer moet de overheid mij betrekken bij haar besluitvorming? Wat zijn de regels voor het geven van zienswijzen? Andere regelingen gaan over aanverwante zaken als inspraak en participatie.
 • Aan welke fatsoensnormen - oftewel algemene beginselen van behoorlijk bestuur - moet de overheid zich houden als zij besluiten neemt? Denk aan het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, evenredigheid en fair play.
 • Op welke manier kunnen bestuursorganen hun bevoegdheden bij een ander neerleggen en onder welke voorwaarden? Hoofdstuk 10 van de Awb gaat hierover: mandaat, delegatie en attributie.

Voor alle besluiten van bestuursorganen in Nederland gelden de regels over bezwaar (bezwarencommissies) en beroep. Ook deze regels zijn gebundeld in de Awb (hoofstukken 6, 7 en 8). Hetzelfde geldt voor klachten. Iedereen mag een klacht indienen over een bestuursorgaan of over degenen die voor het bestuursorgaan werken. Klachten worden afgehandeld volgens de procedure die is opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb, meestal via een klachtencommissie. Ook de onderwerpen subsidie en handhaving zijn geregeld in de Awb. De regels daarover gelden alleen voor besluiten over subsidies en handhavingsbesluiten. Dat zijn hele specifieke onderwerpen, waarover wij specialistische kennis in huis hebben. Meer informatie vind je op onze pagina’s Subsidierecht en Toezicht en handhaving.

Decentrale overheden en samenwerkingsverbanden

In de bestuursrechtpraktijk is niet alleen kennis van het algemeen bestuursrecht van belang, maar ook van de juridische kaders waarbinnen overheden als gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden moeten werken. Denk aan de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Zie voor meer informatie onze specifieke pagina's Gemeente- en provincierecht en Gemeenschappelijke regelingen.

Cursussen algemeen bestuursrecht en decentrale overheden

Vijverberg verzorgt ook algemene bestuursrechtelijke cursussen zoals de

 • Basiscursus Algemeen bestuursrecht
 • Cursus mandaat en delegatie
 • Cursus Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Cursus Succesvol optreden bij de bezwarencommissie
 • Cursus Aan de slag als secretaris van de bezwarencommissie (basiscursus)
 • Cursus Secretaris van de bezwarencommissie (verdiepingscursus)

Kijk hier voor het volledige cursusaanbod op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Ondersteuning en procesvertegenwoordiging Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Vijverberg ondersteunt opdrachtgevers – zowel overheden als bedrijven en instellingen – in bestuursrechtelijke procedures en adviseert over allerlei bestuursrechtelijke kwesties. Onze advocaten en adviseurs beschikken over diepgaande kennis van en ervaring met het algemeen bestuurs(proces)recht en hebben kennis van de decentrale overheid.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Algemene wet bestuursrecht (basiscursus)

Je weet dat een aanvrager de gelegenheid moet krijgen een onvolledige aanvraag aan te vullen. Waar moet je aan denken? De Algemene wet bestuursrecht (Awb)…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Mandaat beschermd wonen

Mandaat beschermd wonen

Enkele gemeenten werken samen op het gebied van beschermd wonen. Medewerkers van één van de gemeenten krijgen het mandaat om bepaalde bevoegdheden op het gebied van beschermd wonen voor de colleges van de andere gemeenten…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media