Gemeente- en provincierecht

De specifieke regels over de inrichting en samenstelling van gemeente- en provinciebesturen liggen vast in de Gemeentewet en de Provinciewet.

In die wetten staan antwoorden op vragen als:

 • Welke nevenfuncties mogen de leden van de bestuursorganen wel en niet vervullen en wat zijn de onverenigbare betrekkingen voor bijvoorbeeld wethouders en gedeputeerden? Zie ook de informatie bij: Rechtspositie politieke ambtsdragers.
 • Wat zijn verboden handelingen voor leden van gemeenteraden en provinciale staten?
 • Wat zijn de regels omtrent de vergaderingen?
 • Wanneer kan geheimhouding over stukken worden opgelegd en welke procedure moeten dan gevolgd worden? Wat kan er gedaan worden als de geheimhoudingsplicht wordt geschonden? Wat is het toetsingskader als wordt verzocht de geheimhouding op te heffen?
 • Hoe ziet de inlichtingen- en verantwoordingsplicht van de colleges van burgemeester  en wethouders en gedeputeerden staten ten opzichte van de gemeenteraad en provinciale staten eruit?
 • Welk bestuursorgaan heeft welke bevoegdheden? Wat zijn de bijzondere bevoegdheden van de burgemeester en de commissaris van de Koning?
 • Wat bepaalt de Gemeentewet en Provinciewet over de secretaris en de griffier?
 • Hoe werkt de rekenkamer of rekenkamerfunctie?
 • Welke commissies kunnen worden ingesteld en door wie? Zijn het bestuursorganen waarop de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is?
 • Provinciale staten en gemeenteraden hebben een onderzoeksbevoegdheid. Waar kunnen zij precies onderzoek naar doen en welke procedure moet daarbij worden gevolgd?
 • Welke belastingen kunnen worden geheven?
 • Hoe ziet het toezicht op gemeenten door de provincie eruit?

Ondersteuning door Vijverberg

Vijverberg beschikt niet alleen over expertise op het gebied van het gemeente- en provincierecht, maar ook over uitgebreide ervaring met de werkwijzen van deze overheden. Wij ondersteunen de bestuursorganen onder meer in geval van schending van de geheimhoudingsplicht, over te volgen procedures, bij het uitvoeren van onderzoeken, het vormgeven van de inlichtingen- en verantwoordingsplicht, het instellen van commissies en het vaststellen van reglementen en adviseren over de rechtspositie van politieke ambtsdragers en andere juridische vraagstukken op gemeente- en provincierechtelijk gebied.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Gemeentewet en second opinions

Gemeentewet en second opinions

Soms zoekt de overheid naar een alternatieve manier om kwesties op te lossen. Juridisch verantwoord, maar niet omslachtig. Vanwege gebrek aan tijd of de behoefte aan een frisse blik wordt Vijverberg nog wel eens ingeschakeld…
Succesvol optreden bij de bezwarencommissie voor jonge medewerkers handhaving van grote gemeente

Succesvol optreden bij de bezwarencommissie voor jonge medewerkers handhaving van grote gemeente

Als gevolg van de ervaringen van een aantal jonge, onervaren, medewerkers handhaving binnen een grote gemeente met de bezwarencommissie, wil de afdelingsleiding een cursus laten verzorgen. De cursus heeft als doel de medewerkers handvatten te…
Cursus Awb en subsidies

Algemene wet bestuursrecht en subsidies voor medewerkers maatschappelijke ontwikkeling van grote gemeente

Een aantal gegronde bezwaarschriften en een behoefte aan meer algemene kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), doet de manager van een afdeling maatschappelijke ontwikkeling besluiten de medewerkers beter te faciliteren door voor hen een…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media