Algemeen bestuursrecht

In Nederland is het bestuursrecht grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wet bevat vooral veel procedureregels en geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Wanneer moet de overheid mij betrekken bij haar besluitvorming? Wat zijn de regels voor het geven van zienswijzen? Andere regelingen gaan over aanverwante zaken als inspraak en participatie.
 • Wanneer mag je elektronisch communiceren met de overheid en wanneer mag de overheid elektronisch communiceren met burgers, bedrijven en instellingen?
 • Aan welke fatsoensnormen - oftewel algemene beginselen van behoorlijk bestuur - moet de overheid zich houden als zij besluiten neemt? Denk aan het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, evenredigheid en fair play.
 • Wanneer heb ik recht op een dwangsom en wat kan ik doen als de overheid niet tijdig beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
 • Op welke manier kunnen bestuursorganen hun bevoegdheden bij een ander neerleggen en onder welke voorwaarden? Hoofdstuk 10 van de Awb gaat hierover: mandaat, delegatie en attributie.

Voor alle besluiten van bestuursorganen in Nederland gelden de regels over bezwaar (bezwarencommissies) en beroep. Ook deze regels zijn gebundeld in de Awb (hoofstukken 6, 7 en 8). Hetzelfde geldt voor klachten. Iedereen mag een klacht indienen over een bestuursorgaan of over degenen die voor het bestuursorgaan werken. Klachten worden afgehandeld volgens de procedure die is opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb, meestal via een klachtencommissie. Ook de onderwerpen subsidie en handhaving zijn geregeld in de Awb. De regels daarover gelden alleen voor besluiten over subsidies en handhavingsbesluiten. Dat zijn heel specifieke onderwerpen, waarover wij specialistische kennis in huis hebben. Meer informatie vind je op onze pagina’s Subsidierecht en Toezicht en handhaving.

Decentrale overheden en samenwerkingsverbanden

In de bestuursrechtpraktijk is niet alleen kennis van het algemeen bestuursrecht van belang, maar ook van de juridische kaders waarbinnen overheden als gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden moeten werken. Denk aan de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Zie voor meer informatie onze specifieke pagina's Gemeente- en provincierecht en Gemeenschappelijke regelingen.

Cursussen algemeen bestuursrecht en decentrale overheden

Vijverberg verzorgt ook algemene bestuursrechtelijke cursussen zoals de

 • Basiscursus Algemeen bestuursrecht
 • Cursus mandaat en delegatie
 • Cursus Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Cursus Succesvol optreden bij de bezwarencommissie
 • Cursus Aan de slag als secretaris van de bezwarencommissie (basiscursus)
 • Cursus Secretaris van de bezwarencommissie (verdiepingscursus)

Kijk hier voor het volledige cursusaanbod op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Ontwikkelingen in het bestuursrecht

Het (algemene) bestuursrecht is continu in ontwikkeling. Wist je bijvoorbeeld dat:
 

 • Vanaf 1 juli 2024 iedere overheidsinstelling voor iedere formele procedure een elektronisch kanaal dient te openen waarlangs de burger of een bedrijf kan communiceren? Denk bijvoorbeeld aan via een e-formulier een vergunning aanvragen, of een apart e-mailadres voor verzoeken tot openbaarmaking van stukken.
 • Er naar aanleiding van de toeslagenaffaire een wetsvoorstel is gekomen dat de Awb wil aanpassen om meer maatwerk te kunnen leveren?
 • De jurisprudentie over de verschoonbaarheid van termijnoverschrijding waarschijnlijk gewijzigd gaat worden? Daar is recent een conclusie over genomen door advocaat-generaal Widdershoven.

Vijverberg houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Zo is onze advisering altijd up-to-date en ben je op de hoogte van toekomstige wet- en regelgeving. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. 

Ondersteuning en procesvertegenwoordiging Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Vijverberg ondersteunt opdrachtgevers – zowel overheden als bedrijven en instellingen – in bestuursrechtelijke procedures en adviseert over allerlei bestuursrechtelijke kwesties. Onze advocaten en adviseurs beschikken over diepgaande kennis van en ervaring met het algemeen bestuurs(proces)recht en hebben kennis van de decentrale overheid.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Klachtenbehandeling: van klacht naar tevreden klager

Een juridische en praktische benadering van klachten. Vriendelijk, effectief en volgens de regels. Dat is het uitgangspunt van deze cursus. Vriendelijk leren omgaan met emotionele…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Veel juridische capaciteit van Vijverberg voor secretariaat bezwarencommissie

Veel juridische capaciteit van Vijverberg voor secretariaat bezwarencommissie

Een provincie voert een functiewaardingsproject uit dat leidt tot een groot aantal bezwaren tegen de toegewezen functiebeschrijvingen. Daardoor ontstaat behoefte aan de inzet van externe juristen die de zaken in een kort tijdsbestek kunnen afhandelen…
Projectmatige aanpak van grote aantallen bezwaren rijksdienst

Projectmatige aanpak van grote aantallen bezwaren rijksdienst

Na een omvangrijke sollicitatieronde bij een rijksdienst maakt een groot aantal medewerkers bezwaar tegen de afwijzing. Gelet op de beschikbare capaciteit denkt de rijksdienst de bezwaarschriften niet op korte termijn te kunnen behandelen. Vijverberg wordt…
Ervaren secretaris voor klachtencommissie Hoogheemraadschap

Ervaren secretaris voor klachtencommissie Hoogheemraadschap

In verband met een klacht betreffende twee medewerkers van een Hoogheemraadschap, wordt een klachtencommissie ingesteld. Vanwege de aard van de klacht wil de opdrachtgever het secretariaat van de commissie niet bij een medewerker van het…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media