Uitvoeringsovereenkomst subsidieverlening

Ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening kan een overeenkomst worden gesloten. De overeenkomst ‘hangt’ altijd onder de subsidieverlening en vormt een uitwerking daarvan. De subsidie kan worden verleend onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger meewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening.

Verschil subsidieverleningsbeschikking en uitvoeringsovereenkomst

Het verdient aanbeveling terughoudend om te gaan met het sluiten van dergelijke uitvoeringsovereenkomsten. Vrijwel alle afspraken die in een overeenkomst worden opgenomen, passen ook in een subsidieverleningsbeschikking. De uitzondering is de verplichting de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend. Deze verplichting kan wel in de overeenkomst worden opgenomen, maar niet in de verleningsbeschikking. Althans, niet in die zin dat het alsnog uitvoeren van de activiteiten kan worden afgedwongen bij de rechter. In geval van reguliere subsidieverlening, wordt de subsidie lager vastgesteld wanneer de activiteiten niet of niet geheel plaatsvinden. Bevat een uitvoeringsovereenkomst de bepaling dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten uit te voeren, dan kan de subsidieverlener nakoming van de overeenkomst – en dus uitvoering van de activiteiten – afdwingen.

Burgerlijk recht van toepassing op uitvoeringsovereenkomst

Op de uitvoeringsovereenkomst is het burgerlijk recht van toepassing. Bij een geschil over de uitleg van de overeenkomst is de burgerlijke rechter dus bevoegd. Verschillen van mening over de verleningsbeschikking worden voorgelegd aan de bestuursrechter. De figuur van de uitvoeringsovereenkomst komt voort uit het feit dat de rijksoverheid voor de inwerkingtreding van titel 4.2 van de Awb, vaak subsidies verstrekte in de vorm van geldleningen en de afspraken over de betaling van rente en aflossing vastlegde in overeenkomsten.

Vragen over de uitvoeringsovereenkomst?

Onze specialisten kunnen u verder helpen, bijvoorbeeld door:

  • te adviseren over de vraag of het zinvol is een uitvoeringsovereenkomst te sluiten;
  • aan te geven welke onderwerpen per se in de subsidieverleningsbeschikking moeten worden opgenomen en welke onderwerpen in de uitvoeringsovereenkomst;
  • het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Verplichtingen bij subsidieverlening

Verplichtingen bij subsidieverlening

Een stichting wil advies over de verplichtingen die bij de subsidieverlening (mogen) worden opgelegd en het aanwijzen van diensten van de stichting als diensten van algemeen (economisch) belang. Een jurist van Vijverberg adviseert over de…
Spoedadvies subsidieverstrekking

Spoedadvies over subsidieverstrekking

Een gemeente ontvangt een subsidie voor het project 'toepassen warmte-koude opslag (WKO)', met de bedoeling deze subsidie door te sluizen naar de eigenaren van kavels die de toepassing warmte-koude opslag (WKO) op hun perceel realiseren…
Toetsing subsidiebeschikking

Ondersteuning sociaal domein / jeugdzorg: toetsing subsidiebeschikking en -uitvoeringsovereenkomst

Diverse gemeenten in Limburg stellen, met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet, een gezamenlijke subsidiebeschikking voor het CJG op. Een subsidie-expert van Vijverberg toetst de conceptbeschikking en -uitvoeringsovereenkomst. Zij adviseert hoe subsidierechtelijke risico’s…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media