Beëindigen subsidie

Een nieuwe politieke wind, bezuinigingen of voortschrijdend inzicht kunnen aanleiding zijn subsidiebeleid te veranderen en bestaande subsidierelaties te beëindigen.

Om de beëindiging in bezwaar en beroep overeind te houden, moet een beëindiging op grond van artikel 4:51 Awb en jurisprudentie zorgvuldig worden voorbereid:

  • Welke procedure moet worden doorlopen; mag een subsidie worden beëindigd vanwege bezuinigingen voordat daartoe definitief is besloten?
  • Beëindiging van drie- of meerjarige subsidies mag met inachtneming van een redelijke termijn. Die termijn varieert van geval tot geval. Welke termijn moet het bestuursorgaan hanteren?
  • Is de vergoeding van frictiekosten een vereiste?
  • Is het nodig een subsidieontvanger de gelegenheid te geven zijn zienswijze op het voornemen tot beëindiging in te dienen?
  • Onder welke brief wordt de rechtsmiddelenclausule vermeld?
  • Kunnen vermogen of reserves die de subsidieontvanger met behulp van de subsidie heeft opgebouwd, worden teruggevorderd?

Adviseurs en procesjuristen

Wij adviseren zowel bestuursorganen als instellingen bij het beëindigen van subsidierelaties, ook wanneer daar arbeidsrechtelijke aspecten bij komen kijken (zoals overgang van onderneming) of wanneer de subsidieverlening is uitgewerkt in een subsidieovereenkomst. Wij kunnen bestuursorganen adviseren in het traject voorafgaand aan de daadwerkelijke beëindiging. Daarnaast beschikken wij over ervaren procesjuristen die bestuursorganen en subsidieontvangers ondersteunen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Huisadviseur subsidierecht

Huisadviseur subsidierecht

Voor een privaatrechtelijke organisatie die belast is met het verstrekken van diverse subsidies, is Vijverberg de huisadviseur op het gebied van subsidierecht. Op ieder gewenst moment kunnen de medewerkers van de stichting direct contact opnemen…
Zorgvuldige voorbereiding beëindiging subsidierelaties

Zorgvuldige voorbereiding beëindiging subsidierelaties

Een gemeente wil een nieuwe koers varen met betrekking tot het verlenen van subsidies en nieuwe subsidieregelingen in het leven roepen. De precieze inhoud daarvan moet nog worden uitgekristalliseerd. Wel staat vast dat de koerswijziging…
Beëindiging subsidierelatie ondanks verdere samenwerking

Beëindiging subsidierelatie ondanks verdere samenwerking

Een gebiedscoöperatie verkeert in een onzekere situatie wanneer de provincie de jarenlange subsidierelatie beëindigt, maar wel aangeeft te zullen blijven samenwerken. Duidelijkheid over hoe die samenwerking en bijbehorende financiering eruit gaan zien, ontbreekt. Een analyse…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media