Subsidieverordeningen

Enkele uitzonderingen daargelaten moeten subsidies worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift; dat is een eis uit artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat wettelijk voorschrift moet de overheid vastleggen voor welke activiteiten een subsidie beschikbaar is. Voor decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen betekent dit dat zij een subsidieverordening vast moeten stellen. Vijverberg Advocaten & Adviseurs beschikt over de expertise die nodig is om het subsidiebeleid van een overheidsorganisatie te vertalen naar een subsidieverordening die voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht en aan de regelgevingtechnische eisen.

Algemene subsidieverordening of bijzondere subsidieverordeningen?

Soms kiezen organisaties voor een algemene subsidieverordening, soms voor bijzondere subsidieverordeningen. Een algemene subsidieverordening bevat in de regel vooral procedurele voorschriften en algemene weigeringsgronden en verplichtingen. Het vaststellen van een algemene subsidieverordening is zinvol wanneer een organisatie een uniform subsidieproces wil inrichten en geen behoefte heeft aan afwijkende regels voor specifieke subsidies. Bestaat juist wel behoefte aan specifieke op de subsidiabele activiteit afgestemde regels, dan ligt het voor de hand bijzondere subsidieverordeningen vast te stellen.

Nadere regels op basis van subsidieverordening

In een algemene subsidieverordening wordt vaak de bevoegdheid nadere regels vast te stellen overgedragen aan het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders, het college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van een waterschap of gemeenschappelijke regeling. Deze nadere regels hebben dezelfde status als een verordening: ook hierin kan het wettelijk voorschrift worden opgenomen dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verkregen.

Aanpak Vijverberg

Wij zijn een specialist op het gebied van subsidierecht en het opstellen van subsidieverordeningen en nadere regels. Bij het opstellen van subsidieverordeningen en nadere regels hanteren wij in beginsel de volgende uitgangspunten.

  • De subsidieverordeningen en nadere regels zijn in overeenstemming met hogere wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht;
  • Onderwerpen die al uitputtend in de Awb zijn geregeld, worden niet opgenomen in de subsidieverordeningen en nadere regels;
  • De subsidieverordeningen en nadere regels voldoen zo veel mogelijk aan de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving of de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever;
  • De subsidieverordeningen zijn duurzaam en gebruiksvriendelijk;
  • Het subsidieproces is eenvoudig en helder en beperkt waar mogelijk de lasten voor de subsidieontvangers én de ambtelijke organisatie;
  • Het subsidieproces (zoals neergelegd in de verordening en nadere regels) sluit aan op het feitelijke proces in de praktijk van de organisatie, zodat ook overeenkomstig de verordening wordt gehandeld en een goedkeurende verklaring van de accountant in verband met de rechtmatigheidscontrole kan worden verkregen;
  • Desgewenst vormt het model Algemene Subsidieverordening van de VNG het uitgangspunt voor de opbouw en inhoud van de subsidieverordening.

Toetsen van subsidieverordeningen

Vijverberg ondersteunt ook organisaties die zelf een subsidieverordening en nadere regels hebben opgesteld, maar deze voor vaststelling nog een keer willen laten toetsen op juridische houdbaarheid.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Inzet van de gemeente Enschede: ontplooiing van kinderen

Inzet van de gemeente Enschede: ontplooiing van kinderen

De gemeente Enschede stelt geld beschikbaar voor de ontplooiing van kinderen van ouders met een laag inkomen. De gelden worden verstrekt in de vorm van subsidie. De gemeente laat het concept van de subsidieverordening toetsen…
Samen in zee

Samen in zee

De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten willen de culturele sector in Zeeland versterken en vernieuwen. Afgesproken is dat de provincie een subsidieregeling hiervoor vaststelt en uitvoert. Een expert subsidierecht van Vijverberg Advocaten & Adviseurs…
Ondersteuning culturele sector Enschede

Ondersteuning culturele sector Enschede

Zoals meer gemeenten ontvangt ook Enschede vanuit het rijk extra middelen ter ondersteuning van de culturele sector. Onder stoom en komend water werkt de projectgroep met betrokken medewerkers van Enschede samen met een expert subsidierecht…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media