Buitenwettelijke subsidies

Subsidies op basis van een begrotingspost en incidentele subsidies

Er zijn uitzonderingen op de regel dat een subsidie op basis van een wettelijk voorschrift moet worden verstrekt. De uitzonderingen - opgenomen in artikel 4:23, derde lid, Algemene wet bestuursrecht - zijn de volgende:

  • in afwachting van de totstandkoming van een wettelijk voorschrift gedurende ten hoogste een jaar of totdat een binnen dat jaar bij de Staten-Generaal ingediend wetsvoorstel is verworpen of tot wet is verheven en in werking is getreden (spoedshalve subsidiëring);
  • indien de subsidie rechtstreeks op grond van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgesteld programma wordt verstrekt (Europese subsidies);
  • indien de begroting de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt (subsidies op basis van een begrotingspost); of
  • in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaar wordt verstrekt (incidentele subsidies).

Voor deze vier subsidies geldt dat er geen subsidiewet, subsidieverordening of andere subsidieregeling hoeft te zijn om de subsidie toch te kunnen verstrekken. De uitzonderingen die wij het meest tegenkomen en waar in de praktijk de meeste vragen over rijzen zijn de subsidies op basis van een begrotingspost en de subsidies in incidentele gevallen.

Subsidies op basis van een begrotingspost

Subsidies op basis van een begrotingspost zijn bedoeld om een onevenredige belasting van het bestuursorgaan te voorkomen. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of een beperkt aantal ontvangers, hoeft er niet speciaal voor hen een subsidieverordening of andere subsidieregeling in het leven te worden geroepen. Wel moeten de naam van de ontvanger en het maximale subsidiebedrag in de begroting of de toelichting daarop, worden opgenomen.

Incidentele subsidies

Deze uitzondering is opgenomen om spontaan ingediende subsidieaanvragen, waarvoor geen subsidieregeling is opgesteld, toch te kunnen honoreren. Deze subsidies mogen voor een tijdvak van maximaal vier jaar worden verstrekt.

Veelgestelde vragen

Tijdens cursussen en in onze adviespraktijk krijgen wij over de subsidies op basis van een begrotingspost en incidentele subsidies, regelmatig vragen voorgelegd waarmee bestuursorganen in de praktijk worstelen:

  • Welk bestuursorgaan is bevoegd te beslissen op een aanvraag om een begrotingspostsubsidie of een incidentele subsidie?
  • Hoe kunnen we een aanvrager van een begrotingspostsubsidie verplichten zijn aanvraag voor een bepaalde datum en met bepaalde gegevens in te dienen?
  • Welke beslistermijn geldt voor aanvragen om subsidie op basis van een begrotingspost of een incidentele subsidie?
  • Kunnen we een incidentele subsidie vier keer verstrekken voor een tijdvak van één jaar?
  • Moet de naam van de subsidieontvanger per se genoemd worden in de begroting of kunnen we volstaan met het vermelden van het bedrag en de activiteit waarvoor het gereserveerde geld bedoeld is?
  • Onze subsidieverordening maakt het mogelijk incidentele subsidies te verstrekken, kunnen we daarnaast incidentele subsidies op grond van artikel 4:23 Awb verstrekken?

Heeft u een vraag over een buitenwettelijke subsidie, zoals een subsidie op basis van een begrotingspost of een incidentele subsidie? Wij helpen u graag verder. Mail ons, of bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advisering stichtingen over provinciale subsidiebesluiten

Advisering stichtingen over provinciale subsidiebesluiten

Een aantal nauw aan de provincie gelieerde stichtingen hebben behoefte aan juridisch advies op het gebied van het subsidierecht. Zij hebben vragen over enkele subsidiebesluiten van de provincie. Een jurist van Vijverberg wordt gevraagd te…
Beantwoording subsidierechtelijke vragen

Beantwoording subsidierechtelijke vragen

Een bezwarencommissie van een gemeente heeft een advies uitgebracht over de gedeeltelijke weigering van een subsidie. Naar aanleiding van het advies rijzen er binnen de ambtelijke organisatie vragen over het subsidierecht. Gelet op de algemeen…
Terugkomdag Subsidierecht

Terugkomdag Subsidierecht

Twee jaar na het volgen van de verdiepingscursus subsidierecht bestaat er bij de medewerkers van het subsidiebureau van de gemeente Haarlem behoefte aan een terugkomdag. Aan de hand van door de opdrachtgever aangedragen onderwerpen, vragen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media