Ambtenarenrecht

Een belangrijke verandering voor het ambtenarenrecht is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet geldt voor iedereen die bij een overheidswerkgever werkt. Een aantal groepen is uitgezonderd: politiepersoneel, rechters, militairen en burgers die werkzaam zijn bij het Ministerie van Defensie en politieke ambtsdragers. Voor hen blijft de publiekrechtelijke rechtspositie behouden.

Kenmerken ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht, wordt gekenmerkt door de eenzijdige aanstelling. Dit is anders dan in het arbeidsrecht waar de samenwerking tussen werkgever en werknemer gebaseerd is op een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Procedures in ambtenarenzaken worden gevoerd volgens het bestuursprocesrecht, grotendeels neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Basis voor de rechtspositie van ambtenaren is de Ambtenarenwet. Daarin staat dat overheden zelf arbeidsvoorwaarden moeten vaststellen voor hun ambtenaren. Nederland is verdeeld in verschillende sectoren die allemaal hun eigen rechtspositie kennen.

Vraagstukken die in het ambtenarenrecht spelen:

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Doel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is het wegnemen van verschillen tussen de rechtspositie van ambtenaren enerzijds en werknemers met een arbeidsovereenkomst anderzijds. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor overheidsorganisaties en ambtenaren. Vijverberg kan helpen met de transitie. Zie hiervoor ons implementatiepakket Wnra. Tot de invoering van de wet blijft voor alle ambtenaren bij overheidsinstellingen de huidige Ambtenarenwet gelden en ook het bestuursprocesrecht.

Advies en hulp ambtenarenrecht

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de superspecialist in Nederland in het ambtenarenrecht. Of het nu gaat om aanstellen, belonen, functioneren, beoordelen, ziekte, integriteit, ontslag, sociale zekerheid of medezeggenschap: op al die onderwerpen heeft Vijverberg een specialist om u per direct te adviseren en te helpen. Oplossingsgericht in goed overleg, maar ook krachtig met kennis van zaken in procedures bij de bestuursrechter tot in hoogste instantie. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Actualiteiten Veiligheidsregio’s

Heb je de cursus rechtspositie van de Veiligheidsregio gevolgd of ben je een ervaren jurist of personeelsadviseur bij een Veiligheidsregio? Dan sluit deze cursus perfect…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Schriftelijke berisping werknemer

Schriftelijke berisping voor werknemer die weigert nevenwerkzaamheden te staken

Een medewerker van een gemeente heeft een overeenkomst gesloten dat zijn dienstverband op een in de toekomst gestelde datum formeel wordt beëindigd. Tot aan de vastgestelde ontslagdatum geniet de medewerker verlof. Tijdens deze verlofperiode staat…
Uitvoeren zwaar fysieke nevenwerkzaamheden tijdens ziekte niet toegestaan

Uitvoeren zware fysieke nevenwerkzaamheden tijdens ziekte niet toegestaan

Een medewerker van Waternet die voor 50% arbeidsongeschikt is verklaard, blijkt in zijn eigen tijd zwaar fysiek werk uit te voeren, ondanks dat hij niet in staat is zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Aangezien dit…
Afspraken over nevenwerkzaamheden

Maak duidelijke afspraken over nevenwerkzaamheden

Het verzoek van een medewerker om bepaalde nevenwerkzaamheden te verrichten, is door Stichting Waternet afgewezen. Vijverberg adviseert Stichting Waternet de afwijzing van het verzoek nader te motiveren en daarbij concrete integriteitsrisico’s te benoemen. Ook dient…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media