(Lager) vaststellen subsidies

Een subsidie moet op grond van de Awb worden vastgesteld. De subsidieontvanger is verplicht een aanvraag tot vaststelling in te dienen na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven. Is geen subsidieverleningsbeschikking gegeven, dan wordt de subsidie vastgesteld bij de beslissing op de aanvraag. Deze vaststelling zonder voorafgaande verlening kan zowel voorafgaand aan de activiteiten als na afloop daarvan plaatsvinden.

Aanvraag tot vaststelling subsidie

Bij de aanvraag tot vaststelling toont de subsidieontvanger aan dat:

  • de activiteiten hebben plaatsgevonden;
  • dat de verplichtingen zijn nageleefd; en
  • legt hij rekening en verantwoording af over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

Lager vaststellen subsidie

De subsidie kan op een lager bedrag dan is verleend worden vastgesteld wanneer:

  1. de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
  2. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
  3. de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gevevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;
  4. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

De reden voor een lagere vaststelling moet altijd op één van deze gronden terug te voeren zijn. Het bestuursorgaan mag geen andere gronden hanteren.

Omvang verlagen subsidie

Met welke omvang de subsidie mag worden verlaagd, kan vaak pas aan de hand van de feiten en omstandigheden van de specifieke casus worden bepaald. Dit kan anders liggen bij standaardverplichtingen zoals het voeren van een deugdelijke administratie of de verplichting zich te verzekeren tegen brand of diefstal. In die gevallen kan een sanctiebeleid worden vastgesteld op grond waarvan standaard bijvoorbeeld een verlaging van 5% plaatsvindt indien de verplichting niet is nageleefd.

Wanneer het subsidiebedrag afhankelijk is van de werkelijke kosten, worden op grond van de Awb de kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk worden beschouwd, bij de vaststelling niet in aanmerking genomen. Onredelijke kosten zoals wellicht de kosten van personeel boven de WNT-norm, etentjes, de huur van onnodig dure vergaderlocaties, hoeven dan dus niet te worden gesubsidieerd.  

Geen aanvraag tot vaststelling: gevolgen

Wordt geen aanvraag tot vaststelling ingediend en blijft deze aanvraag ook na herinnering daartoe achterwege, dan kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld (artikel 4:47, aanhef en onder a, Awb). In dat geval bestaat voor de subsidieontvanger het risico op een vaststelling op nul omdat het bestuursorgaan dan niet kan vaststellen of de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de verplichtingen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Van prijsvraag naar subsidieverlening in Almere

Van prijsvraag naar subsidieverlening in Almere

De gemeente Almere heeft op grond van de Aanbestedingswet 2012 een prijsvraag uitgeschreven: de competitie upcycle city. Inschrijvers werden in de gelegenheid gesteld een bedrijfsconcept te beschrijven (visie, concept en realisatieplan) waarin reststromen die vrijkomen…
Een lagere vaststelling van de subsidie dreigt. Vijverberg helpt organisatie op weg

Een lagere vaststelling van de subsidie dreigt. Vijverberg helpt organisatie op weg

Een organisatie ligt in de clinch met een ministerie over de vaststelling van de subsidie. Het ministerie heeft laten weten die subsidie op een lager bedrag dan verleend te willen vaststellen. Een senior adviseur van…
Schaarse subsidies en een transparante procedure

Schaarse subsidies en een transparante procedure

Een gemeente wil enkele organisaties tijdelijk subsidiëren met als doel dat zij daarna zelfstandig zonder financiële ondersteuning kunnen functioneren. Andere organisaties die dezelfde activiteiten uitvoeren, wil de gemeente niet subsidiëren. Bestaat hiervoor een rechtvaardigingsgrond en…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media