Subsidieverordeningen

Enkele uitzonderingen daargelaten moeten subsidies worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift; dat is een eis uit artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat wettelijk voorschrift moet de overheid vastleggen voor welke activiteiten een subsidie beschikbaar is. Voor decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen betekent dit dat zij een subsidieverordening vast moeten stellen. Vijverberg Advocaten & Adviseurs beschikt over de expertise die nodig is om het subsidiebeleid van een overheidsorganisatie te vertalen naar een subsidieverordening die voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht en aan de regelgevingtechnische eisen.

Algemene subsidieverordening of bijzondere subsidieverordeningen?

Soms kiezen organisaties voor een algemene subsidieverordening, soms voor bijzondere subsidieverordeningen. Een algemene subsidieverordening bevat in de regel vooral procedurele voorschriften en algemene weigeringsgronden en verplichtingen. Het vaststellen van een algemene subsidieverordening is zinvol wanneer een organisatie een uniform subsidieproces wil inrichten en geen behoefte heeft aan afwijkende regels voor specifieke subsidies. Bestaat juist wel behoefte aan specifieke op de subsidiabele activiteit afgestemde regels, dan ligt het voor de hand bijzondere subsidieverordeningen vast te stellen.

Nadere regels op basis van subsidieverordening

In een algemene subsidieverordening wordt vaak de bevoegdheid nadere regels vast te stellen overgedragen aan het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders, het college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van een waterschap of gemeenschappelijke regeling. Deze nadere regels hebben dezelfde status als een verordening: ook hierin kan het wettelijk voorschrift worden opgenomen dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verkregen.

Aanpak Vijverberg

Wij zijn een specialist op het gebied van subsidierecht en het opstellen van subsidieverordeningen en nadere regels. Bij het opstellen van subsidieverordeningen en nadere regels hanteren wij in beginsel de volgende uitgangspunten.

  • De subsidieverordeningen en nadere regels zijn in overeenstemming met hogere wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht;
  • Onderwerpen die al uitputtend in de Awb zijn geregeld, worden niet opgenomen in de subsidieverordeningen en nadere regels;
  • De subsidieverordeningen en nadere regels voldoen zo veel mogelijk aan de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving of de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever;
  • De subsidieverordeningen zijn duurzaam en gebruiksvriendelijk;
  • Het subsidieproces is eenvoudig en helder en beperkt waar mogelijk de lasten voor de subsidieontvangers én de ambtelijke organisatie;
  • Het subsidieproces (zoals neergelegd in de verordening en nadere regels) sluit aan op het feitelijke proces in de praktijk van de organisatie, zodat ook overeenkomstig de verordening wordt gehandeld en een goedkeurende verklaring van de accountant in verband met de rechtmatigheidscontrole kan worden verkregen;
  • Desgewenst vormt het model Algemene Subsidieverordening van de VNG het uitgangspunt voor de opbouw en inhoud van de subsidieverordening.

Toetsen van subsidieverordeningen

Vijverberg ondersteunt ook organisaties die zelf een subsidieverordening en nadere regels hebben opgesteld, maar deze voor vaststelling nog een keer willen laten toetsen op juridische houdbaarheid.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advisering sturingsmogelijkheden in subsidierelaties gemeente Baarn

Advisering sturingsmogelijkheden in subsidierelaties gemeente Baarn

De gemeente Baarn inventariseert de mogelijkheden om te sturen in subsidierelaties. Kan de gemeente eisen dat een subsidieontvanger een raad van toezicht instelt of een governance code naleeft? Mag inzicht worden geëist in de inkomsten…
Coaching on the job gemeente Baarn: tender- en meerjarige subsidies

Coaching on the job gemeente Baarn: tender- en meerjarige subsidies

Voor een specifieke groep deelnemers van de gemeente Baarn verzorgt een specialist subsidierecht van Vijverberg een workshop over tender- en meerjarige subsidies. Naast de overdracht van kennis, verkennen de deelnemers met onze specialist de mogelijkheden…
Opstellen van subsidieregelingen provincie Zeeland

Opstellen van subsidieregelingen provincie Zeeland: scherpe vraagstelling leidt tot duidelijke regels

Vijverberg ondersteunt de provincie Zeeland bij het opstellen van twee subsidieregelingen. Eén regeling betreft het subsidiëren van het beter toegankelijk maken van bestaande halteplaatsen in Zeeland voor mensen met een beperking. Met de andere regeling…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media