Beëindigen subsidie

Een nieuwe politieke wind, bezuinigingen of voortschrijdend inzicht kunnen aanleiding zijn subsidiebeleid te veranderen en bestaande subsidierelaties te beëindigen.

Om de beëindiging in bezwaar en beroep overeind te houden, moet een beëindiging op grond van artikel 4:51 Awb en jurisprudentie zorgvuldig worden voorbereid:

  • welke procedure moet worden doorlopen; mag een subsidie worden beëindigd vanwege bezuinigingen voordat daartoe definitief is besloten?
  • beëindiging van drie- of meerjarige subsidies mag met inachtneming van een redelijke termijn. Die termijn varieert van geval tot geval. Welke termijn moet u hanteren?
  • is de vergoeding van frictiekosten een vereiste?
  • is het nodig een subsidieontvanger de gelegenheid te geven zijn zienswijze op het voornemen tot beëindiging in te dienen?
  • onder welke brief wordt de rechtsmiddelenclausule vermeld?
  • kan vermogen of reserves die de subsidieontvanger met behulp van de subsidie heeft opgebouwd, worden teruggevorderd?

Adviseurs en procesjuristen

Wij adviseren bestuursorganen bij het beëindigen van subsidierelaties, ook wanneer daar arbeidsrechtelijke aspecten bij komen kijken of wanneer de subsidieverlening is uitgewerkt in een subsidieovereenkomst. Daarnaast beschikken wij over ervaren procesjuristen die voor overheidsorganisaties juridische procedures voeren als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld tegen de beëindiging van de subsidie.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Beëindiging subsidierelatie en overgang van onderneming

Beëindiging subsidierelatie en overgang van onderneming

De gemeente Rijnwaarden wil het welzijnswerk vernieuwen, de bestaande subsidierelatie beëindigen en de subsidie voor het welzijnswerk in nieuwe vorm aan andere aanbieders verlenen. Vijverberg brengt de mogelijkheden en voorwaarden voor de beëindiging in beeld…
Wijzigen subsidiebesluiten

Advies gemeente over intrekken of wijzigen subsidiebesluiten

Een gemeente verstrekt subsidies voor het plaatsen van HR++-glas. De financiële middelen hiervoor ontvangt de gemeente op haar beurt van de provincie. Per abuis verstrekt de gemeente niet alleen subsidies voor het HR++-glas, maar ook…
 Inzicht in mogelijkheden stopzetten subsidie sociaal cultureel centrum

Vijverberg geeft inzicht in mogelijkheden stopzetten subsidie sociaal cultureel centrum

Een particuliere stichting exploiteert een sociaal cultureel centrum. Na enkele succesvolle jaren blijkt dat de exploitatie er niet zo florissant uitziet als gedacht en wordt er structureel een exploitatietekort verwacht. Ondanks aansporingen van de gemeente,…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media