Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat een gemeenschappelijke regeling bepalingen moet bevatten omtrent uittreding. Uit de toelichting bij dit artikel blijkt dat het voldoende is als vastligt wat de procedure is bij uittreding van een van de deelnemers.

Bepalingen over uittreding

Zowel gemeenschappelijke regelingen voor onbepaalde tijd als gemeenschappelijke regelingen voor bepaalde tijd moeten regels bevatten over uittreding. Niet alleen de gevolgen van uittreding moeten worden vastgelegd, ook de voorwaarden waaronder een deelnemer kan uittreden moeten in de gemeenschappelijke regeling zelf zijn opgenomen. De bepalingen over uittreding omvatten in ieder geval bepalingen over de gevolgen voor het vermogen van de gemeenschappelijke regeling voor de deelnemende gemeenten.

In onze praktijk krijgen wij regelmatig te maken met vraagstukken over het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Dit komt vaak doordat de bepalingen die daarover in de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen, niet duidelijk zijn of soms zo streng dat het niet mogelijk of reëel is om uit te treden.

Wie besluit tot uittreding?

De deelnemende bestuursorganen aan een gemeenschappelijke regeling nemen zelf het besluit tot uittreding. Het is niet geoorloofd om in een gemeenschappelijke regeling op te nemen dat het algemeen bestuur of de overige deelnemers toestemming moeten geven om uit te treden. Wel bepaalt het algemeen bestuur wat de gevolgen zijn van uittreding en is meestal in de gemeenschappelijke regeling geregeld per welke datum uittreding mogelijk is. Als sprake is van een ‘gemengde regeling’ waarbij zowel de colleges als de raden deelnemen in de gemeenschappelijke regeling, moeten beide bestuursorganen besluiten tot uittreding. Als sprake is van een collegeregeling, besluiten de colleges tot uittreding en is toestemming van de raden vereist.

De hoogte van de uittreedsom

Uittreding brengt uiteraard kosten voor de achterblijvers met zich mee en het is redelijk dat daar een bedrag tegenover staat: een uittreed- of uittredingssom om de schade die de uittreding veroorzaakt, te compenseren.  Als de gemeenschappelijke regeling geen duidelijke bepaling bevat over de wijze waarop de uittredingssom moet worden berekend kan hierover veel discussie ontstaan. Dit kan ook het geval zijn als er wel een bepaling is opgenomen maar deze in strijd is met de uitgangspunten die in de jurisprudentie zijn geformuleerd.

Wij kunnen u adviseren bij vragen als:

  • welke kostenposten komen voor vergoeding in aanmerking? en
  • welke overbruggingsperiode mag de gemeenschappelijke regeling hanteren bij het berekenen van de (toekomstige) schade en kan dit differentiëren per kostenpost?

Als een uittreedsom is vastgesteld door het algemeen bestuur die u niet reëel vindt dan kunnen wij een contra-expertise uitbrengen. Hiervoor werken wij samen met een financieel deskundige van een accountantskantoor.

Geschillenregeling

De Wgr kent een geschillenregeling voor geschillen tussen deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling of tussen een deelnemer en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de uitvoering van de regeling. Deze geschillen worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Een geschil over de hoogte van een uittreedsom valt bij uitstek onder deze geschillenregeling. De regeling is een vorm van administratief beroep. Dit betekent dat geen plaats is voor toepassing van de bezwaarprocedure.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vijverberg ondersteunt gemeente bij uittreding uit Gemeenschappelijke Regeling

Vijverberg ondersteunt gemeente bij uittreding uit Gemeenschappelijke Regeling

Een gemeente besluit gedeeltelijk uit te treden uit een Gemeenschappelijke Regeling om de taken weer zelf uit te gaan voeren. Voor de juridische advisering over het uittreedproces schakelt de gemeente een senior adviseur van Vijverberg…
Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling

Vijverberg adviseert over aanpassing van samenwerkingsregeling

Drie gemeenten werken samen, maar één gemeente wenst de samenwerking te verbreken, terwijl een vierde gemeente wenst toe te treden. Vijverberg adviseert over de aanpassing van de samenwerkingsregeling op zodanige wijze dat de gevolgen zo…
Advies uittreden gemeenschappelijke regeling

Advies uittreden gemeenschappelijke regeling

Opdrachtgever is een gemeente die met een andere gemeente een samenwerkingsverband voor onbepaalde duur is aangegaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De opdrachtgever overweegt uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling en wil…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media