Bedrijfsvoeringsorganisatie

Met ingang van 1 januari 2015 kent de Wet gemeenschappelijke regelingen een nieuwe samenwerkingsvorm: de bedrijfsvoeringsorganisatie. Voor gemeenschappelijke regelingen op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoeringstaken was  in de praktijk behoefte  aan een  samenwerkingsvorm die net als een openbaar lichaam wel rechtspersoonlijkheid heeft, maar niet belast is met de “zware” bestuursstructuur (met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter). De bestuursstructuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is vergelijkbaar met die van een gemeenschappelijk orgaan (enkelvoudig bestuur).

Voor welke taken is de bedijfsvoeringsorganisatie geschikt?

De bedrijfsvoeringsorganisatie is bestemd voor uitvoerende en bedrijfsvoeringstaken, bijvoorbeeld  op het gebied  van  personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting (zogenaamde PIOFACH taken). Bij  uitvoeringstaken kun je denken aan het opleggen van belastingaanslagen en het invorderen van belastingen, groenvoorziening, afvalinzameling, gemeentereiniging, leerlingenvervoer en het uitvoeren van de Leerplichtwet.

De gedachte is dat taken op het gebied van bedrijfsvoering naar hun aard, “vanwege hun beleidsneutrale karakter” niet vragen om een dergelijke zware bestuurlijke aansturing. Dat geldt ook voor uitvoeringstaken die geen of een geringe beleidsmatige component hebben. Voor een slagvaardige aansturing van de organisatie is tegelijkertijd wel rechtspersoonlijkheid vereist.

Wie kan de bedrijfsvoeringsorganisatie instellen?

Aan  een bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen uitsluitend colleges deelnemen zodat sprake is van  een zogenaamde collegeregeling. De regeling mag alleen worden getroffen “ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.”

Dit is een belangrijke beperking waaruit blijkt dat  het niet de bedoeling is dat in de bedrijfsvoeringsorganisatie beleidsmatige keuzes worden gemaakt.  Beleidsmatige keuzes horen thuis bij een gemeente of een openbaar lichaam.

Twijfelt u of de bedrijfsvoeringsorganisatie de meest geschikte samenwerkingsvorm is? Bel ons en we adviseren u graag over de (on)mogelijkheden.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interim jurist

Interim jurist ambtenarenrecht

Vanwege capaciteitsproblemen is een grote gemeenschappelijke regeling in het midden van het land op zoek naar een juridisch adviseur die op interimbasis op de HRM-afdeling kan werken. Vijverberg levert gedurende meer dan een jaar voor…
Vijverberg toetst nieuwe gemeenschappelijke regeling

Vijverberg toetst nieuwe gemeenschappelijke regeling

Enkele gemeenten willen gaan samenwerken in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van uitvoeringstaken en beleidsarme taken. De regeling moet worden afgestemd op de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die dan nog aanstaande…
Toetsing gemeenschappelijke regeling

Toetsing gemeenschappelijke regeling

Een opdrachtgever bereidt een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor die de bestaande regeling zal gaan vervangen. De opdrachtgever vraagt Vijverberg de nieuwe regeling te toetsen op eventuele lancunes en strijdigheid met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Vijverberg…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media