Geschillenregeling

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft in artikel 28 een speciale regeling voor geschillen omtrent de toepassing van de gemeenschappelijke regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan. Artikel 28 Wgr bepaalt dat deze geschillen worden voorgelegd aan een hoger bestuursorgaan, te weten Gedeputeerde Staten van de provincie. Gedeputeerde Staten kunnen het bestuur opdragen een besluit te nemen maar kunnen ook zelf een besluit nemen.                                

Karakter en toepasselijkheid van de geschillenregeling Wgr

De regeling is een vorm van administratief beroep, althans voor zover het geschil betrekking heeft op een besluit of een handeling die met een besluit gelijkgesteld is. Tegen een in administratief beroep genomen besluit staat beroep op de bestuursrechter open. Vervolgens kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

De geschillenregeling is van toepassing op alle gemeenschappelijke regelingen waar provincies niet aan deelnemen. Bij regelingen waaraan de provincie deelneemt moet de gewone bezwaarprocedure als geregeld in de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd.

Verplichte regeling

In een gemeenschappelijke regeling kan niet worden bepaald dat in plaats van de geschillenregeling van artikel 28 Wgr de ‘normale bezwaarprocedure’ van toepassing is. Wel kan in een gemeenschappelijke regeling worden opgenomen dat eerst een poging moet worden ondernomen om het geschil via een minnelijke regeling op te lossen. Het is verstandig om een dergelijke bepaling op te nemen omdat de ervaring leert dat Gedeputeerde Staten ook zal nagaan of partijen in onderling overleg tot een oplossing van het geschil kunnen komen.

Reikwijdte geschillenregeling Wgr

De regeling heeft alleen betrekking op geschillen over de toepassing van de gemeenschappelijke regeling. Geschillen over bijvoorbeeld het aangaan van of juist het uittreden uit een regeling vallen niet onder artikel 28 Wgr, tenzij het geschil betrekking heeft op de toepassing van de in de regeling opgenomen bepalingen. Bij dit laatste kan je denken aan geschillen over de hoogte van de uittreedsom of over andere uittreedvoorwaarden.

Vragen?

Heeft uw organisatie te maken met een geschil of wilt u meer informatie over de toepasbaarheid van de geschillenregeling? Bel ons en we adviseren u graag over de (on)mogelijkheden.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Lastige vragen binnen een gemeenschappelijke regeling: verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Een gemeenschappelijke regeling met de constructie waarbij de deelnemers taken uitvoeren voor de gemeenschappelijke regeling, worstelt met de vraag of de deelnemers als verwerker van de gemeenschappelijke regeling moeten worden beschouwd en enkele andere vragen…
Vijverberg toetst nieuwe gemeenschappelijke regeling

Vijverberg toetst nieuwe gemeenschappelijke regeling

Enkele gemeenten willen gaan samenwerken in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van uitvoeringstaken en beleidsarme taken. De regeling moet worden afgestemd op de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die dan nog aanstaande…
Advies over de juridische gevolgen van opheffing van de stadsregio

Vijverberg adviseert over de juridische gevolgen van opheffing van de stadsregio

Het kabinet heeft besloten tot opheffing van de stadsregio’s. Hoewel nog niet bekend is hoe de intrekkingswet Wgr-plus precies komt te luiden en wat de definitieve opheffingsdatum is, wil de stadsregio Rotterdam zich goed voorbereiden…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media