Opheffen gemeenschappelijke regeling

In het geval van uittreden van een of meer deelnemers uit een gemeenschappelijke regeling, blijft de gemeenschappelijke regeling voortbestaan, zij het in een kleinere samenstelling. Dit is anders als gekozen wordt voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling. In dat geval houdt de regeling op te bestaan en wordt – in geval van een openbaar lichaam - het openbaar lichaam ontbonden.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bevat slechts een paar bepalingen die betrekking hebben op opheffing van een gemeenschappelijke regeling. Zo bepaalt de Wgr allereerst dat een gemeenschappelijke regeling bepalingen moet bevatten omtrent opheffing. Daarnaast bepaalt de Wgr dat indien sprake is van een openbaar lichaam de regeling bepalingen moet bevatten over de vereffening van het vermogen in het geval van ontbinding. Tot slot zegt de Wgr dat het openbaar lichaam na zijn  ontbinding blijft voortbestaan zolang als dat nodig is voor de vereffening van het vermogen. Uit de toelichting bij deze artikelen blijkt dat het voldoende is als vastligt wat de procedure is bij opheffing van een gemeenschappelijke regeling.

Wanneer opheffing?

De redenen om te kiezen voor opheffing van een gemeenschappelijke regeling zijn diverse. Zo kan het zijn dat de gemeenschappelijke regeling niet meer in een behoefte voorziet, niet rendabel is of dat de samenwerking om andere redenen niet soepel verloopt. Ook kan het zijn dat de wens bestaat om de organisatievorm van de regeling ingrijpend te wijzigen. In dat laatste geval is het vaak eenvoudiger om de bestaande regeling op te heffen en een nieuwe regeling op te richten dan om de regeling te wijzigen.

Wie besluit tot opheffing?

De deelnemende bestuursorganen aan een gemeenschappelijke regeling nemen zelf het besluit tot opheffing van de regeling. In de gemeenschappelijk regeling kan zijn bepaald dat de meerderheid van de deelnemers kan besluiten tot opheffing, maar meestal is het uitgangspunt dat bij opheffing sprake moet zijn van unanimiteit. Dit uitgangspunt geldt in ieder geval als in de regeling op dit punt niets is opgenomen. Als sprake is van een ‘gemengde regeling’ waarbij zowel de colleges als de raden deelnemen in de gemeenschappelijke regeling, moeten beide bestuursorganen besluiten tot opheffing. Als sprake is van een collegeregeling, besluiten de colleges tot opheffing en is toestemming van de raden vereist.

Liquiditeitsplan

In een gemeenschappelijke regeling is meestal opgenomen dat de baten en lasten volgens een bepaalde sleutel worden verdeeld over de deelnemers. Vaak wordt hiervoor aangesloten bij de financiële bijdrage die de deelnemers verschuldigd waren in het laatste jaar voor de opheffing. Daarnaast bepaalt de gemeenschappelijke regeling meestal dat het (algemeen) bestuur een liquidatieplan opstelt en welke onderwerpen in dit plan moeten worden geregeld. Hierbij kan je denken aan het aanwijzen van een vereffenaar, de personele consequenties van de opheffing, het besluitvormingsproces, en de afhandeling van langlopende verplichtingen. Ook kan er reden zijn om de samenstelling van het bestuur te wijzigen. Dit kan met name wenselijk zijn als het openbaar lichaam naar verwachting nog lang moet blijven voortbestaan met het oog op de vereffening van het vermogen.

Advies nodig?

Wij kunnen u adviseren over diverse vragen die te maken hebben met opheffing van een regeling zoals:

  • Opheffing of wijziging van een bestaande regeling?
  • Welke besluitvormingsprocedure moeten we volgen?
  • Hoe stellen we een liquidatieplan op?
  • Hoe regelen we de personele consequenties?

Bel ons: 079 - 3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Liquidatie gemeenschappelijke regeling

Liquidatie gemeenschappelijke regeling

Als gevolg van kabinetsbeleid worden de diverse stadsregio’s afgeschaft. Vijverberg begeleidt de opheffing van de Stadsregio Rotterdam. Dit is inclusief de afbouw van het personeelsbestand, het maken van een sociaal plan, het overleg met de…
Advies over de juridische gevolgen van opheffing van de stadsregio

Vijverberg adviseert over de juridische gevolgen van opheffing van de stadsregio

Het kabinet heeft besloten tot opheffing van de stadsregio’s. Hoewel nog niet bekend is hoe de intrekkingswet Wgr-plus precies komt te luiden en wat de definitieve opheffingsdatum is, wil de stadsregio Rotterdam zich goed voorbereiden…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media