Hulp bij opstellen sociaal statuut

Bij reorganisaties is een centrale rol weggelegd voor het sociaal statuut. Hierin wordt beschreven hoe de transitie van de staande organisatie naar de nieuwe organisatie plaatsvindt. Het sociaal statuut is onderwerp van overleg tussen de werkgever en de vakbonden of de ondernemingsraad. Pas na overeenstemming met de vakbonden of een positief advies van de ondernemingsraad kan de werkgever het sociaal statuut eenzijdig vaststellen. Daarna is het sociaal statuut toepasbaar binnen de organisatie bij organisatieveranderingen. Het sociaal statuut geldt bij voorkeur voor een bepaalde tijd. Na verloop van deze periode kunnen partijen in alle vrijheid weer overleggen over de inhoud van een nieuw statuut.

Inhoud sociaal statuut

In het sociaal statuut wordt bepaald op welke manier de medewerkers uit de staande organisatie worden geplaatst in de nieuwe organisatie en welke spelregels daarbij precies van toepassing zijn. Zo zal het bepalingen bevatten over onder meer de bekendmaking van de nieuwe organisatiestructuur aan de medewerkers, de inventarisatie van de belangstelling van de medewerkers en de wijze waarop de geschiktheid van medewerkers voor functies wordt getoetst. Vaak wordt ook geregeld op welke wijze de plaatsingsprocedure zal worden uitgevoerd, dat wil zeggen met of zonder inschakeling van een plaatsings- of selectiecommissie (die de werkgever adviseert over de plaatsing van medewerkers), de samenstelling van een dergelijke commissie, etc. Tenslotte wordt in het statuut geregeld welke criteria bij de plaatsing gehanteerd mogen worden, zoals de vraag wanneer een functie passend is voor een medewerker.

Onderhandelingen over een sociaal statuut

De totstandkoming van een sociaal statuut gaat vaak gepaard met stevige onderhandelingen met vakbonden of ondernemingsraad. Vakbonden of ondernemingsraad zullen het overleg willen gebruiken om de bestuurder ervan te overtuigen tegemoet te komen aan hun wensen en het sociaal statuut aan te passen aan de belangen van de medewerkers. Zo ontstaat een proces van onderhandelen waarbij door geven en nemen een sociaal statuut ontstaat dat de instemming heeft van de vakbonden of waarover de ondernemingsraad positief adviseert.

Advies sociaal statuut

Vijverberg assisteert al jarenlang overheidswerkgevers bij het opstellen van sociale statuten en adviseert overheidswerkgevers over de strategie tijdens het overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad. Kijk voor een aantal voorbeelden van uitgevoerde werkzaamheden bij onze referentieprojecten.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vijverberg levert juridische expertise bij deprivatisering

Vijverberg levert juridische expertise bij deprivatisering

Een grote gemeente besluit de functies voor toezicht en handhaving over te nemen van een stichting en onder te brengen bij een gemeentelijke dienst. De medewerkers van de Stichting gaan over naar de gemeente. Vijverberg…
Advisering bedenkingencommissie reorganisatie

Advisering bedenkingencommissie reorganisatie

Bij een rijksonderdeel vindt een reorganisatie plaats. Een groot aantal medewerkers dient bedenkingen in tegen de voorgenomen plaatsingsbesluiten. De organisatie heeft een bedenkingencommissie ingesteld die het bestuursorgaan adviseert. Daarbij ontstaat behoefte aan een ervaren jurist…
Huisadviseur voor ondernemingsraad

Huisadviseur voor ondernemingsraad

Een ondernemingsraad van een groot mediaconcern heeft regelmatig behoefte aan juridische ondersteuning bij medezeggenschapsvraagstukken. Dit kan betrekking hebben op advies- of instemmingsaanvragen, maar ook op het begeleiden van de OR in grote reorganisaties. Vijverberg beschikt…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media