Is sprake van een collectief ontslag?

Bij een collectief ontslag van twintig of meer werknemers binnen drie maanden kan de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing zijn. Als dat het geval is, brengt dat extra (arbeidsrechtelijke) verplichtingen voor u als werkgever met zich. Zo moet de werkgever een melding doen bij UWV en de vakorganisaties. Zolang geen volledige melding is gedaan aan UWV en de vakorganisaties en uit een schriftelijke verklaring van de werkgever niet blijkt dat de vakorganisaties en (indien aanwezig) de ondernemingsraad zijn geraadpleegd, neemt UWV de verzoeken om toestemming de arbeidsovereenkomst van werknemers op te zeggen niet in behandeling. Zorg daarom bij een collectief ontslag dat u tijdig aan je verplichtingen op grond van de Wet melding collectief ontslag voldoet.

Raadpleging vakorganisaties bij collectief ontslag

Onder raadpleging van de vakorganisaties wordt in dit verband verstaan dat er overleg tussen de werkgever en de vakorganisaties moet zijn geweest, Raadpleging hoeft niet te betekenen dat daadwerkelijk overeenstemming met de vakorganisaties wordt bereikt over het voornemen tot ontslag en over de daarbij te nemen verzachtende maatregelen (sociaal plan).

Vakorganisaties worden geacht te zijn geraadpleegd als zij geen gevolg geven aan een schriftelijke uitnodiging van de werkgever tot raadpleging (mits die uitnodiging ten minste 2 weken voor de datum van het overleg is ontvangen) of als zij schriftelijk hebben aangegeven van raadpleging af te zien.

Raadpleging / advies ondernemingsraad bij collectief ontslag

Ook de ondernemingsraad moet op grond van de WMCO over het voorgenomen besluit  zijn geraadpleegd. Zodra de ondernemingsraad een advies heeft uitgebracht, dan is hij geraadpleegd. Dit geldt ook als de ondernemingsraad van zijn adviesrecht afziet. Het is belangrijk om tijdig na te gaan of de WMCO van toepassing is. Blijkt dit achteraf, terwijl er arbeidsovereenkomsten al met toestemming van UWV zijn opgezegd, dan kunnen de werknemers gedurende zes maanden na de opzegging, de ongeldigheid van die opzegging inroepen.

Overigens kan de hierboven bedoelde plicht van de werkgever in geval van een voorgenomen reorganisatie in overleg te treden met de vakorganisaties, ook voortvloeien uit de toepasselijke cao.

Advies en bijstand?

Vijverberg adviseert werkgevers over de strategie tijdens het overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad. Desgewenst staat Vijverberg u met raad en daad bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij collectief ontslag en tijdens de onderhandelingen met vakbonden, wij zijn u graag van dienst. Bel: 079 - 3631919. Voor voorbeelden van uitgevoerde werkzaamheden kunt u kijken bij de referentieprojecten.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Voorzitter voor plaatsingscommissie reorganisatie

Voorzitter voor plaatsingscommissie reorganisatie

Twee gemeentelijke diensten van een grote gemeente fuseren tot één dienst StadsOntwikkeling. In het reorganisatieproces wordt een plaatsingsadviescommissie ingesteld. De commissie zal de directie adviseren over de personele gevolgen van de reorganisatie. Een jurist van…
Vijverberg levert mankracht bij verzelfstandiging

Vijverberg levert mankracht bij verzelfstandiging

Een ministerie wil een verbonden stichting met 600 medewerkers, waarvan 450 personen (in 25 verschillende landen) in het buitenland werkzaam zijn, verzelfstandigen. Vijverberg levert de projectleider, projectsecretarissen en secretariële ondersteuning. De projectleider voert de onderhandelingen…
Projectsecretarissen voor reorganisatie

Projectsecretarissen voor reorganisatie

Een ministerie voert een reorganisatie uit waarbij in eerste instantie 1800 medewerkers met behulp van een belangstellingsinventarisatie worden herplaatst. Vijverberg levert zes projectsecretarissen. Deze begeleiden het proces administratief, assisteren bij de voorbereiding van de plaatsingsadviescommissies…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media