Nevenwerkzaamheden

Het komt vaak voor dat ambtenaren nevenwerkzaamheden of nevenactiviteiten verrichten. Denk aan bijklussen in het bouwbedrijf van een broer, freelance bijverdienen in een eigen adviesbureau of een onbetaalde functie als voorzitter van de lokale voetbalclub. In beginsel staat het een ambtenaar vrij om zijn vrije tijd naar eigen inzicht in te richten.

Grenzen verrichten nevenwerkzaamheden

Als de ambtenaar in zijn vrije tijd activiteiten onderneemt die dicht aanliggen tegen de belangen van zijn overheidswerkgever of zelfs tegen de belangen van zijn eigen functie, kan sprake zijn van belangenverstrengeling. Wat te denken van de medewerker van de gemeentelijke begraafplaats die in eigen tijd handelt in grafzerken of een medewerker ICT die een bedrijfje heeft dat computerapparatuur verkoopt. Of de medewerker van de Belastingdienst met als taak het heffen van inkomstenbelasting die tevens een bedrijf heeft dat lezingen, workshops en cursussen geeft over diverse fiscale onderwerpen en ondersteunt bij het invullen van belastingsaangiftes.
 
Het verrichten van nevenwerkzaamheden is toegestaan, mits deze activiteiten geen belemmering vormen voor het functioneren van de betreffende medewerker en/of de openbare dienst. De medewerker moet zelf nevenactiviteiten die een goede functievervulling in de weg kunnen staan, melden. Laat hij dit na, dan is sprake van ernstig plichtsverzuim dat zelfs kan leiden tot strafontslag.

Opstellen voorschriften nevenactiviteiten

Het risico van nevenwerkzaamheden is dat belangenverstrengeling kan optreden waardoor de integriteit van de ambtenaar en de dienst waarvoor hij werkt, kan worden aangetast. In de Ambtenarenwet is daarom in artikel 125quinquies vastgelegd dat overheden voorschriften moeten maken omtrent:

  • de melding en de registratie van nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;
  • het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Meldingsplicht nevenwerk

In de meeste ambtelijke rechtspositieregelingen staat dat de ambtenaar die nevenwerkzaamheden wil gaan uitvoeren die de belangen van de dienst kunnen raken, verplicht is dit te melden. Op deze wijze is het bestuursorgaan in de gelegenheid de melding te toetsen aan de in de rechtspositieregeling opgenomen criteria. Indien belangenverstrengeling dreigt, moet de ambtenaar er op gewezen worden dat zijn nevenactiviteiten verboden zijn of slechts onder voorwaarden zijn toegestaan.

Vragen?

Heeft u vragen? Mail ons of bel 079 - 3631919. Onze advocaten en adviseurs helpen u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Voorwaardelijk strafontslag kan erger voorkomen

Voorwaardelijk strafontslag kan erger voorkomen

Een ambtenaar van een gemeente heeft op zich het hart op de goede plaats als hij als bestuurslid opkomt voor de belangen van een lokale stichting inzake cultureel erfgoed. Het behartigen van deze nevenwerkzaamheden doet…
Schriftelijke berisping werknemer

Schriftelijke berisping voor werknemer die weigert nevenwerkzaamheden te staken

Een medewerker van een gemeente heeft een overeenkomst gesloten dat zijn dienstverband op een in de toekomst gestelde datum formeel wordt beëindigd. Tot aan de vastgestelde ontslagdatum geniet de medewerker verlof. Tijdens deze verlofperiode staat…
Uitvoeren zwaar fysieke nevenwerkzaamheden tijdens ziekte niet toegestaan

Uitvoeren zware fysieke nevenwerkzaamheden tijdens ziekte niet toegestaan

Een medewerker van Waternet die voor 50% arbeidsongeschikt is verklaard, blijkt in zijn eigen tijd zwaar fysiek werk uit te voeren, ondanks dat hij niet in staat is zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Aangezien dit…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media