Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een goed instrument om vorm te geven aan de flexibele schil: de tijdelijke behoefte aan personeel kan via deze constructie worden opgevangen. Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een aantal juridische aandachtspunten.  

Arbeidsvoorwaarden en (on)gelijke behandeling

Uitgangspunt is dat in de arbeidsvoorwaarden geen onderscheid gemaakt mag worden tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en werknemers met een vast dienstverband. Onderscheid mag alleen worden gemaakt als hiervoor een goede reden is (een objectieve rechtvaardiging).   

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en proeftijd

De wet stelt eisen aan de proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen. In een arbeidsovereenkomst met een langere looptijd dan zes maanden mag een proeftijd worden opgenomen volgens onderstaand schema:

Arbeidsovereenkomst voor langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar

Maximale proeftijd van 1 maand                

Arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer Maximale proeftijd van 2 maanden

Arbeidsovereenkomst zonder vaste einddatum (bijvoorbeeld project of vervanging)

Maximale proeftijd van 1 maand

   
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij in dat beding (schriftelijk) is gemotiveerd waarom het noodzakelijk is. De werkgever moet dan duidelijk omschrijven welke zwaarwegende ondernemingsbelangen het concurrentiebeding voor de specifieke functie van de werknemer noodzakelijk maakt. Bij verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet het concurrentiebeding opnieuw worden overeengekomen. Stilzwijgende verlenging van het beding is niet geldig.

Opzeggen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de overeengekomen duur verstreken is, tenzij tussen partijen (schriftelijk) is overeengekomen of in de cao bepaald is dat ook bij het verstrijken van de termijn opzegging plaats moet vinden.

Voorafgaande opzegging kan ook vereist zijn als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de voortzetting is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is de zogenaamde Ragetli-regel. Een voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geëindigd is van rechtswege, met wederzijds goedvinden, door opzegging op initiatief van de werkgever waarmee de werknemer heeft ingestemd of bij opzegging door de werknemer zelf. Is opzegging vereist, dan zijn in beginsel alle voor opzegging geldende bepalingen van toepassing.

Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dit tussen partijen is overeengekomen of wanneer sprake is van een dringende reden. Een arbeidsovereenkomst waarin geen clausule is opgenomen die tussentijdse opzegging mogelijk maakt, kan ontbonden worden bij de kantonrechter.

Aanzegverplichting

Uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten minste zes maanden van rechtswege eindigt, is een werkgever verplicht schriftelijk informatie te verschaffen over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, onder welke voorwaarden. Deze ‘aanzegverplichting’ geldt alleen wanneer in de arbeidsovereenkomst een duidelijke einddatum is afgesproken. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand. Bij een niet tijdige nakoming is de werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd.

Vragen over tijdelijke arbeidscontracten?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs adviseert werkgevers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst over de inhoud van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zodat met de werknemer heldere afspraken kunnen worden gemaakt en de werkgever niet voor verassingen komt te staan. Wij stellen ook modelovereenkomsten op. Uiteraard kunnen wij voor u beoordelen of opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk is en u bijstaan in een eventuele (ontbindings)procedure.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

De personeelsvertegenwoordiging van een kleine organisatie heeft Vijverberg gevraagd hen te adviseren over het updaten van de arbeidsvoorwaardenregelingen. Hoog nodig want er was al 10 jaar niets aangepast. Vijverberg heeft binnen enkele weken de arbeidsvoorwaardenregelingen…
Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…
Beëindiging tijdelijk dienstverband blijkt oplossing

Beëindiging tijdelijk dienstverband blijkt oplossing

Een gezondheidscentrum valt onder de CAO Gezondheidscentra. De stichting heeft problemen met een van haar medewerkers waarmee de arbeidsrelatie is ernstig verstoord is en vraagt Vijverberg om advies. Vijverberg stelt vast dat het tijdelijke dienstverband…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media