Ketenregeling

Een werkgever kan vanwege behoefte aan flexibiliteit kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen, kan de situatie ontstaan dat de arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden gezien.  

De ketenregeling (omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

Als meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (een keten) een bepaalde duur overschrijden, wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd, die de keten overschrijdt, omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever kan maximaal een keten van 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer aangaan. De gezamenlijke duur van deze overeenkomsten mag niet langer zijn dan 3 jaar. Na 3 contracten of na 3 jaar ontstaat dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt de ketenregeling genoemd.

Bij cao kan van deze termijnen worden afgeweken. De maximale termijn van 3 jaar mag worden verlengd tot 4 jaar en het aantal contracten mag tot maximaal 6 worden verhoogd. Deze afwijking is alleen toegestaan bij uitzendovereenkomsten of wanneer de aard van de werkzaamheden daarom vraagt (zoals bij seizoenswerk).

De tussenpoos

De ketenregeling gaat uit van opvolgende arbeidsovereenkomsten. Daarvan is sprake als de periode (tussenpoos) tussen de contracten 6 maanden of korter is. Als de tussenpoos langer is dan 6 maanden, dan wordt de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten doorbroken. De tijdelijke arbeidsovereenkomst die bijvoorbeeld 7 maanden na beëindiging van de voorgaande arbeidsovereenkomst wordt gesloten, is (opnieuw) de eerste arbeidsovereenkomst in een keten van drie met een maximale duur van 3 jaar.
De tussenpoos kan bij cao of ministeriële regeling worden verlaagd tot 3 maanden. Dit kan alleen voor functies die maximaal 9 maanden in een jaar kunnen worden uitgeoefend en niet door dezelfde werknemer aansluitend kunnen worden uitgeoefend.

De ketenregeling en de opvolgende werkgever

Er kan sprake zijn van opvolgend werkgeverschap als een werknemer een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden door een werkgever die als opvolger wordt gezien van de vorige werkgever. Van opvolgend werkgeverschap is bijvoorbeeld sprake bij een doorstart na faillissement of wanneer een onderneming overgaat van de ene naar de andere werkgever (overgang van onderneming). Vijverberg heeft de expertise om te adviseren over de vraag of sprake is van een opvolgend werkgever.

Op deze contracten met een opvolgend werkgever is de ketenregeling ook van toepassing. Dit houdt in dat als de vorige werkgever bijvoorbeeld achtereenvolgend twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar met een werknemer heeft afgesloten, de nieuwe werkgever nog één tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar kan aanbieden. Daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat dan drie tijdelijke contracten zijn aangegaan met een gezamenlijke duur van 36 maanden.

Wijziging ketenregeling door Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft de ketenregeling aangepast. Voorheen konden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet de duur van 2 jaar overschrijden. Vanaf 1 januari 2020 geldt een maximale duur van 3 jaar. Vijverberg kan u adviseren over de mogelijkheid tot het aangaan van nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uw werknemers.

Uitzonderingen op de ketenregeling

Met invoering van de Wab geldt de ketenregeling niet voor bepaalde groepen werknemers. Dit is expliciet het geval voor invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die met een tijdelijk contract een zieke collega vervangen. Na meerdere tijdelijke contracten ontstaat dan niet automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit hoeft niet in een cao opgenomen te worden.

Ook in sommige sectoren, zoals het profvoetbal, wordt uitsluitend gewerkt met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De overheid bepaalt voor welke sectoren dit geldt.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…
Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media