Uitzendovereenkomsten

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld aan een derde partij.

Eisen uitzendovereenkomst

Om van een uitzendovereenkomst te kunnen spreken, moet sprake zijn van:

  1. een arbeidsovereenkomst;
  2. ter beschikkingstelling tegen een vergoeding;
  3. ter beschikkingstelling in de uitoefening van beroep of bedrijf van de werkgever;
  4. een opdracht van de derde partij aan de werkgever; en
  5. het verrichten van arbeid onder leiding en toezicht van de derde partijl.

Bij een uitzendovereenkomst zijn dus drie partijen betrokken: 1) de werkgever die beroepsmatig personeel ter beschikking stelt 2) de werknemer die de arbeid verricht en 3) de derde partij (de inlener) onder wiens leiding en toezicht de werknemer zijn werkzaamheden verricht. De naam die partijen aan de overeenkomst geven, is daarbij niet van belang. Zo kan bijvoorbeeld ook een detacheringsovereenkomst een uitzendovereenkomst zijn. De vraag is steeds of aan de hierboven beschreven vijf elementen is voldaan. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld slechts incidenteel werknemers ter beschikking stelt, is geen sprake van een uitzendovereenkomst. De werkgever doet dit dan niet in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Vijverberg Advocaten & Adviseurs is u graag behulpzaam bij beantwoording van de vraag of sprake is van een uitzendovereenkomst.

Het uitzendbeding

Het uitzendbeding is een schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst waaruit volgt dat deze eindigt op het moment dat aan de ter beschikking stelling van de werknemer op verzoek van de inlener een einde komt. De inlener hoeft niet te motiveren waarom hij de opdracht van de werknemer wil beëindigen. Als een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst is opgenomen, betekent dit ook dat de werknemer de uitzendovereenkomst per direct kan opzeggen. De duur van het uitzendbeding is echter beperkt tot 26 weken. Na 26 weken verliest het uitzendbeding zijn kracht en komt ook voor de werknemer de mogelijkheid om de uitzendovereenkomst per direct op te zeggen, te vervallen.

Voor de berekening van 26 weken is nog van belang dat:

  • perioden waarin arbeid wordt verricht die met maximaal zes maanden worden onderbroken ook meetellen;
  • de periode van 26 weken bij cao verlengd kan worden tot maximaal 78 weken;
  • de perioden waarin voor verschillende werkgevers arbeid wordt verricht ook kunnen meetellen.

De perioden waarin voor verschillende werkgevers arbeid wordt verricht, kunnen meetellen als het gaat om opvolgend werkgeverschap. Vraagt u zich af voor welke periode u een uitzendbeding overeen kunt komen of welke perioden meetellen voor de berekening van de 26 weken? Neem dan contact op met Vijverberg voor advies.

De ketenregeling en de uitzendovereenkomst

Uit de wet volgt dat de ketenregeling (omzetting naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd) pas van toepassing is op de uitzendovereenkomst zodra de werknemer in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht. Voor de berekening van deze 26 weken geldt hetzelfde als bij het uitzendbeding: ook de perioden waarin arbeid wordt verricht die met maximaal zes maanden worden onderbroken tellen mee; verlenging bij cao tot maximaal 78 weken is mogelijk en de perioden waarin voor verschillende werkgevers arbeid wordt verricht kunnen ook meetellen.

In het geval van een uitzendovereenkomst kan ook een afwijkende ketenregeling gelden. De cao kan namelijk bepalen dat de arbeidsovereenkomst pas na 48 maanden (inclusief tussenpozen van maximaal zes maanden waarin de werknemer niet in dienst is) wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast kan de cao bepalen dat met de uitzendwerknemer in plaats van drie, zes opvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten kunnen worden voordat de laatste arbeidsovereenkomst wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…
Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media