Zieke werknemer heeft recht op volledig loon tijdens vakantie

Arbeidsrecht (overheid)

Op grond van artikel 7:629 BW heeft een zieke werknemer bij langdurige ziekte recht op 70% van zijn loon. Maar wat als de zieke werknemer op vakantie gaat? Heeft hij dan recht op 70% van het loon of op volledige doorbetaling? En hoe zit het als de zieke werknemer uit dienst treedt en zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen? Onlangs heeft de kantonrechter Rotterdam geoordeeld dat een zieke werknemer als hij op vakantie gaat recht heeft op doorbetaling van zijn volledige salaris. Ook als de werkgever het dienstverband van de werknemer na twee jaar ziekte beëindigt, heeft de werknemer recht op uitbetaling van de vakantiedagen die niet zijn opgenomen. Over deze dagen moet de werkgever het volledige loon betalen (Rechtbank Rotterdam 7 maart 2014 ECLI:NL:RBROT:2014:3470).

De zaak

Een werkneemster is vanaf 17 oktober 2010 volledig arbeidsongeschikt. Na toestemming van UWV zegt de werkgever het dienstverband met de werkneemster per 1 mei 2014 op. Op 18 juni 2013 betaalt de werkgever de openstaande vakantiedagen uit.

De werkneemster vordert betaling van de niet-genoten vakantiedagen. Zij stelt dat de vakantiedagen over 2012 moeten worden uitbetaald tegen het volledige loon vermeerderd met vakantietoeslag, in plaats van tegen 70% van het loon, waarvan de werkgever voor dat jaar is uitgegaan.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat op grond van de arbeidsvoorwaardenregeling is overeengekomen dat over het tweede ziektejaar 70% van het salaris en de vakantietoeslag wordt doorbetaald, zodat dit is aan te merken als loon op grond van artikel 7:641 lid 1 BW.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt als volgt.

Onder loon in de zin van de artikelen 7:641 en 7:639 BW dient te worden verstaan het gehele tussen de werkgever en werknemer ter zake van de bedongen arbeid overeengekomen loon. Zowel volgens de Nederlandse als de Europese rechter moet worden uitgegaan van een ruim loonbegrip. Het ligt volgens de kantonrechter voor de hand om bij het begrip ‘loon’ in de zin van deze bepalingen uit te gaan van het tussen partijen ter zake van de bedongen arbeid overeengekomen loon en niet van de daarvan afgeleide aanspraak van 70% als bedoeld in artikel 7:629 BW. Indien de wetgever dit had beoogd had het voor de hand gelegen dit expliciet op te nemen in de wet, aldus de kantonrechter. Te meer, omdat bij perioden van arbeidsongeschiktheid, afgewisseld met gewerkte perioden, een nadere uitwerking over de wijze waarop het loon in de zin van artikel 7:639 BW dan berekend zou moeten worden voor de hand zou liggen, zo vervolgt de kantonrechter.

Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is een belangrijk beginsel van sociaal recht van de Europese Unie. Het doel van een jaarlijkse vakantie is de werknemer in staat te stellen uit te rusten en een periode van vrije tijd en ontspanning te genieten, met behoud van loon. Er zou in wezen sprake zijn van een voortzetting van ziekteverlof indien 70% van het loon zou worden betaald, zoals voor ziekteverlof is bepaald. Indien een uitleg van artikel 7:639 en 7:641 conform de Europese regelgeving wordt toegepast zal uitgegaan moeten worden van het volledige loon, in ieder geval voor wat betreft de aanspraak op minimaal 4 weken vakantie met behoud van loon, op basis van een fulltime dienstverband.

Wat betreft de uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband oordeelt de kantonrechter dat uit artikel 7:641, leden 2 en 3 BW valt af te leiden dat een werknemer die van werkgever verandert, bij de nieuwe werkgever aanspraak kan maken op het genieten van de bij de vorige werkgever verdiende vakantie. Niet goed valt in te zien waarom deze werknemer gedurende deze periode vakantie zou moeten genieten met 70% van het loon, aldus de kantonrechter.

Praktische tips

  • Bespreek met de zieke medewerker of en wanneer vakantie wordt opgenomen;
  • Bevestig de medewerker schriftelijk dat hij /zij tijdens ziekte vakantie opneemt;
  • Over deze dagen heeft de medewerker aanspraak op 100% van het loon;
  • Bij einde dienstverband worden de opgenomen vakantiedagen van het verlofsaldo afgeboekt.

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Eerdere publicaties

Arbeidsrecht (overheid)
Arbeidsrecht (overheid)