Ketenregeling

Een werkgever kan vanwege behoefte aan flexibiliteit kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen, kan de situatie ontstaan dat de arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden gezien.  

De ketenregeling (omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

Als meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (een keten) een bepaalde duur overschrijdt, wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever kan maximaal een keten van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer aangaan. De gezamenlijke duur van deze overeenkomsten mag niet langer zijn dan twee jaar. Na drie contracten of na twee jaar ontstaat dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt de ketenregeling genoemd.

Bij cao kan van deze termijnen worden afgeweken. De maximale termijn van twee jaar mag worden verlengd tot vier jaar en het aantal contracten mag tot maximaal zes worden verhoogd. Deze afwijking is alleen toegestaan bij uitzendovereenkomsten of wanneer de aard van de werkzaamheden daarom vraagt (zoals bij seizoenswerk).

De tussenpoos

De ketenregeling gaat uit van opvolgende arbeidsovereenkomsten. Daarvan is sprake als de periode (tussenpoos) tussen de contracten zes maanden of korter is. Als de tussenpoos langer is dan zes maanden, dan wordt de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten doorbroken. De tijdelijke arbeidsovereenkomst die bijvoorbeeld zeven maanden na beëindiging van de voorgaande arbeidsovereenkomst wordt gesloten, is (opnieuw) de eerste arbeidsovereenkomst in een keten van drie met een maximale duur van twee jaar.

De ketenregeling en de opvolgende werkgever

Er kan sprake zijn van opvolgend werkgeverschap als een werknemer een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden door een werkgever die als opvolger wordt gezien van de vorige werkgever. Van opvolgend werkgeverschap is bijvoorbeeld sprake bij een doorstart na faillissement of wanneer een onderneming overgaat van de ene naar de andere werkgever (overgang van onderneming). Vijverberg heeft de expertise om te adviseren over de vraag of sprake is van een opvolgend werkgever.

Op deze contracten met een opvolgend werkgever is de ketenregeling ook van toepassing. Dit houdt in dat als de vorige werkgever bijvoorbeeld achtereenvolgend twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van acht maanden met een werknemer heeft afgesloten, de nieuwe werkgever nog één tijdelijke arbeidsovereenkomst van acht maanden kan aanbieden. Daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat dan drie tijdelijke contracten zijn aangegaan met een gezamenlijke duur van 24 maanden.

Overgangsregels ketenregeling Wet werk en zekerheid

Voorgaande beschrijving van de ketenregeling geldt naar huidig recht op basis van de Wet werk en zekerheid. Voor de Wet werk en zekerheid (inwerkingtreding 1 juli 2015) gold een andere ketenregeling. Volgens het oude recht kon de werkgever maximaal een keten van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer aangaan. De gezamenlijke duur van de drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mocht niet langer dan drie jaar zijn. Maar welke ketenregeling is van toepassing op een tijdelijk contract dat vóór 1 juli 2015 is aangegaan?

Voor ieder tijdelijk contract aangegaan voor 1 juli 2015 geldt dat de oude ketenregeling van toepassing is. Niet de ingangsdatum van het contract, maar de datum van ondertekening is daarbij doorslaggevend. Indien op of na 1 juli 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een tussenpoos ten opzichte van de voorgaande arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter, telt de voorgaande arbeidsovereenkomst mee in de keten. Op de arbeidsovereenkomst die is ingegaan voor 1 juli 2015 blijft de tussenpoos van 3 maanden gelden. Ook bestaande cao’s (afgesloten voor 1 juli 2015) kunnen de werking van de nieuwe ketenregeling uitstellen. Als in een bestaande cao gebruik wordt gemaakt van de oude ketenregeling en de mogelijkheden tot afwijking daarvan, dan gelden volgens het overgangsrecht de bepalingen uit de bestaande cao in ieder geval nog maximaal één jaar (tot uiterlijk 1 juli 2016).

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…
Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media