Handhaving Alcoholwet

Het is verboden een horecabedrijf of een slijtersbedrijf te voeren zonder dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Elk horecabedrijf en elke slijterij heeft, op grond van de Alcoholwet, een alcoholvergunning nodig voor de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken aan consumenten.

Als een bedrijf de verbodsbepalingen uit de Alcoholwet niet naleeft, kan de burgemeester handhavend optreden, bijvoorbeeld door de vergunning in te trekken. De burgemeester kan tot intrekken van de vergunning besluiten als zich in een inrichting feiten voordoen die gevaar opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid en als niet langer voldaan wordt aan de inrichtingseisen of de eisen gesteld aan de leidinggevende. De vergunning kan ook voor een tijdelijke periode worden geschorst als dit passender is bij de ernst van de overtreding. Bij deze sancties kan een last onder dwangsom en bestuursdwang (sluiting van de horeca-inrichting) worden toegepast.

Daarnaast hebben horecabedrijven in een aantal gemeenten een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). In de vergunning staan regels die te maken hebben met overlast, veiligheid en fatsoen. Als de regels uit de exploitatievergunning niet worden nageleefd, kan de burgemeester hiertegen handhavend optreden.

Voorheen Drank- en horecawet, nu Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden, die de Drank- en horecawet heeft vervangen. Veel is hetzelfde gebleven onder de Alcoholwet, maar er zijn ook een aantal dingen veranderd. 

Zo is met de Alcoholwet de mogelijkheid voor gemeentes gecreëerd om onder bepaalde voorwaarden een alcoholoverlastgebied aan te wijzen. Een gemeente kan dan voor een specifiek gebied nadere regels met betrekking tot alcohol opleggen, zoals een verbod op de bedrijfsmatige verstrekking van alcohol. Ook zijn er nieuwe regels met betrekking tot de verkoop van alcohol op afstand. 

Vragen of hulp nodig?

Sluiting van een café na verkoop van alcohol aan minderjarigen? Intrekking van een Alcoholvergunning na een schietpartij? Veel alcoholgerelateerde overlast in een wijk, zodat aanwijzing van een alcoholoverlastgebied wenselijk is? Situaties waar gemeenten zomaar mee te maken kunnen krijgen. Soms hebben gemeenten een preventie- en handhavingsplan op basis waarvan eerst een waarschuwing is afgegeven door de burgemeester. Voorts heeft de burgemeester de mogelijkheid om een vergunning voor een periode van maximaal twaalf weken te schorsen als dit passender is voor de ernst van de overtreding. Allemaal afwegingen die de burgemeester moet betrekken in zijn besluit.

De advocaten en juristen van Vijverberg beschikken over uitstekende kennis van de regels uit Alcoholwet en de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor kunnen zij de burgemeester adviseren en bijstaan bij zowel het opstellen van het besluit als in juridische procedures zoals bezwaar, beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening. Heeft u vragen over de Alcoholwet of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag. Neem telefonisch contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Openbare orde en handhaving prostitutiebeleid

Openbare orde en handhaving prostitutiebeleid

In verband met het vertrek van een aantal medewerkers, bestaat binnen het Bureau Openbare Orde en Criminaliteitspreventie van een gemeente behoefte aan tijdelijke ondersteuning op het gebied van de openbare orde en handhaving van het…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media