Tijdelijk huisverbod

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld of kindermishandeling kan de burgemeester via de bestuursrechtelijke weg een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit is geregeld in de Wet tijdelijk huisverbod. Het tijdelijk huisverbod is uitsluitend bedoeld om (verdere) escalatie te voorkomen en een adempauze in te lassen voor betrokkenen. Het huisverbod grijpt in op de grondrechten van betrokkenen en is daarom zeer ingrijpend. Voor de gemeente kost het opleggen van een tijdelijk huisverbod veel tijd. Er moet in een korte tijd veel informatie worden verzameld. Als de uithuisgeplaatste vervolgens een voorlopige voorziening aanspant, dan moet de voorlopige voorziening binnen drie dagen door een rechter worden behandeld. Het is dan nodig om in korte tijd processtukken op te stellen en in te dienen bij de rechtbank.

Huisverbod

Bij een tijdelijk huisverbod moet de uithuisgeplaatste onmiddellijk zijn of haar huis verlaten. Hij of zij mag tien dagen niet terugkeren naar huis. Ook mag er geen enkel contact zijn met de partner en eventuele kinderen. De termijn van tien dagen is bedoeld om veiligheid en rust te creëren en om de hulpverlening op gang te brengen. In dit kader probeert Veilig Thuis binnen deze tien dagen een partnergesprek te organiseren waarin veiligheidsafspraken worden gemaakt. Een tijdelijk huisverbod kan eventueel verlengd worden tot 28 dagen als de dreiging van het gevaar of het ernstige vermoeden daarvan zich voortzet. Uit de jurisprudentie blijkt dat als het niet lukt om binnen tien dagen een partnergesprek te houden en/of veiligheidsafspraken te maken de dreiging van het gevaar of het ernstige vermoeden hiervan onverminderd aanwezig wordt geacht. Dit is voldoende reden om het huisverbod na afloop van de tien dagen termijn te verlengen. Een herhaald huisverbod is niet uitgesloten. Het is niet nodig dat er een bepaald tijdsbestek is gelegen tussen het (primaire) verlengde huisverbod en het tweede huisverbod. Wel moet er sprake zijn van nieuwe feiten.

Het opleggen van een huisverbod is een bestuursrechtelijke maatregel en geen strafmaatregel. Een tijdelijk huisverbod staat dan ook niet in de weg aan eventueel strafrechtelijk optreden. De gemeente hoeft voor de oplegging van een tijdelijk huisverbod niet aan waarheidsvinding te doen, maar moet het huisverbod wel baseren op concrete aanwijzingen die aannemelijk maken dat er (een vermoeden van) een ernstig en onmiddellijk gevaar is. Het tijdelijk huisverbod moet dus goed gemotiveerd zijn, waarvoor zorgvuldige dossiervorming essentieel is.

Overtreding van een huisverbod is een strafbaar feit. Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het tijdelijk huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. Daarnaast kan de strafrechter aanvullende maatregelen opleggen zoals een straatverbod.

Preventief huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod biedt ook de mogelijkheid om een preventief huisverbod op te leggen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de partner, die al geruime tijd gebukt gaat onder huiselijk geweld, een echtscheiding aanvraagt en de vrees bestaat dat het bekend worden van die aangevraagde echtscheiding tot escalatie tussen de partners zal leiden. Bij de beoordeling spelen feiten en omstandigheden uit het verleden die duiden op gevaar voor de veiligheid, in combinatie met signalen uit het heden een rol.

Rechtsbescherming tegen een tijdelijk huisverbod

Tegen een besluit van de burgemeester om een tijdelijk huisverbod op te leggen is geen bezwaar mogelijk. Als degene die uit huis is geplaatst het niet eens is met het tijdelijk huisverbod, bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks in beroep te gaan bij de rechtbank en een voorlopige voorziening aan te vragen. Hoewel het een bestuursrechtelijke aangelegenheid is en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt het beroep door de familierechter behandeld. De Wet tijdelijk huisverbod geeft een aantal afwijkende en aanvullende procedurele bepalingen.

Vragen of hulp nodig?

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod kost veel tijd en vereist vaak onmiddellijk actie van de gemeenteambtenaar die met het dossier is belast. Naast het belang van een zorgvuldige voorbereiding door een goede dossieropbouw, zijn de termijnen waarop stukken moeten worden ingediend bij de rechtbank vaak erg kort. Dit betekent dat als een voorlopige voorziening op vrijdag wordt aangevraagd de zitting op maandag plaatsvindt. De advocaten en juristen van Vijverberg kunnen u helpen bij het samenstellen van het dossier en kunnen u helpen bij het indienen van de stukken en het opstellen van de pleitnota of het verweerschrift op zeer korte termijn. Zij beschikken over uitstekende kennis van de procedurele regels uit de Algemene wet bestuursrecht en de Wet tijdelijk huisverbod, waardoor zij de burgemeester ook goed kunnen vertegenwoordigen bij de rechtbank. Heeft u vragen over de Wet tijdelijk huisverbod of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Spoedhulp voor gemeenten bij tijdelijk huisverbod

Bij een verzoek om een voorlopige voorziening moeten de stukken op zeer korte termijn worden ingediend bij de rechtbank. Vaak nog dezelfde dag. Voor gemeenten is het mogelijk om voor dit soort gevallen spoedhulp af te sluiten. In dat geval zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en staan wij klaar om tegen vaste tarieven de zaak uit handen te nemen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

(spoed)procedures op het terrein van de Wet tijdelijk huisverbod

Vijverberg biedt uitkomst bij (spoed)procedures op het terrein van de Wet tijdelijk huisverbod

Een gemeente krijgt te maken met (spoed)procedures in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod en heeft deskundige juridische ondersteuning nodig. Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Een gemeente…
Maatwerk voor gemeente bij afhandeling tijdelijke huisverboden

Maatwerk voor gemeente bij afhandeling tijdelijke huisverboden

De gemeente Amstelveen krijgt te maken met onverwachte drukte die het gevolg is van het verzorgen van de afhandeling van tijdelijke huisverboden van haar omliggende gemeenten. Er is daarom op korte termijn behoefte aan extra…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media