Wet normering topinkomens (WNT)

Het inkomen en de beëindigingsuitkering van topfunctionarissen van instellingen met een publieke of semipublieke taak, vallen onder het bereik van de Wet normering topinkomens.

Doel van de Wet normering topinkomens

Doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties en instellingen in de (semi)publieke sector. Op grond van de WNT gelden daarvoor normen (maxima) en moeten dergelijke inkomensgegevens openbaar gemaakt worden.

Wat zijn topfunctionarissen en WNT-instellingen?

De WNT is van toepassing op topfunctionarissen van:

  • rijk, provincies, gemeenten, waterschappen;
  • zorg- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur;
  • gesubsidieerde en overige instellingen zoals gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen.

Topfunctionarissen op grond van de WNT zijn kortgezegd:

  • de leden van de hoogste uitvoerende of toezichthoudende organen;
  • de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten;
  • degenen die belast zijn met de dagelijkse leiding.

Bezoldigingsnormen WNT

  • De bezoldiging van een topfunctionaris mag maximaal 100% van het jaarsalaris van een ministerssalaris bedragen (per 1 januari 2018 € 187.000,- bruto);
  • Voor voorzitters van interne toezichthoudende organen geldt een maximale bezoldiging van 10% en voor de leden van 5% van het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum.
  • Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden andere, sectorale normen. Deze sectornormen worden jaarlijks via een ministerieel besluit vastgesteld.
  • Het is toegestaan om bonussen en  winstdelingen of andere vormen van variabele beloning uit te keren aan topfunctionarissen, ,mits de totale bezoldiging onder de toepasselijke bezoldigingsnorm blijft. Daaronder vallen ook: diensttijdgratificaties, een eenmalige mobiliteitstoeslag en een eenmalige bindingspremie.

Publicatieplicht op grond van de WNT

Er gelden een publicatieplicht voor WNT-instellingen (in de jaarstukken) en een meldingsplicht (aan de minister BZK). De publicatieplicht en meldingsplicht gelden ook voor functionarissen die in loondienst zijn, niet aangemerkt kunnen worden als topfunctionarissen maar wel een bezoldiging ontvangen boven het geldende WNT-maximum.

Complexe wetgeving

De Wet normering topinkomens is sinds haar invoering op 1 januari 2013 volop in beweging. Er is sprake geweest van reparatiewetgeving, de WNT2 is ingevoerd en de Evaluatiewet WNT is gefaseerd gaan gelden vanaf 1 januari 2018, deels met terugwerkende kracht. De WNT bestaat naast de wet zelf uit een groot aantal uitvoeringsregelingen, uitvoeringsbesluiten en Beleidsregels. Een goede toepassing van de wet is daarom complex en vraagt specialistische kennis. Heeft u een vraag? Wij helpen u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT en gemeentelijke herindeling

WNT en gemeentelijke herindeling

Een gemeentelijke herindeling is een bijzondere vorm van organisatieverandering bij de lokale overheid. Twee of meer gemeenten worden samengevoegd of een gemeente gaat op in een grotere buurgemeente. Dat gebeurt bij wet op basis van…
WNT en mobiliteitsdienstverband

WNT en mobiliteitsdienstverband

Een overheidsinstelling dreigt een verkeerd pad in te slaan bij het afscheid nemen van de topfunctionaris. De specialist van Vijverberg wordt bijtijds te hulp geroepen. Zodoende worden naar tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt over…
WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media