Evaluatiewet WNT verbetert Wet normering topinkomens

Ambtenarenrecht

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. Met deze wet worden de mogelijkheden om de WNT te ontwijken verder beperkt en wordt de uitvoering van de WNT vereenvoudigd. De maatregelen zijn gericht op de vermindering van administratieve lasten voor instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen. Ook worden onvolkomenheden gerepareerd en is de normering aangescherpt. De wijzigingen treden op verschillende momenten in werking, deels ook met terugwerkende kracht. Onderstaand schema geeft een overzicht van de ingevoerde wijzigingen en het moment van inwerkingtreding.

Wetswijziging

Relevante bepalingen

Van kracht vanaf…

Vermindering administratieve lasten

Publicatieplicht verantwoordingsvrijstelling voor (zeer) kleine semipublieke instellingen: Bezoldigingen lager dan € 1.500,- bruto per maand hoeven niet meer te worden vermeld.

nieuw: artikel 4.1 WNT, artikel 5, 5a en 5b Uitvoeringsregeling WNT

1 januari 2018 (verantwoording over kalenderjaar 2017)

Verval verbod variabele beloning: het verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere variabele beloningen vervalt dat is toegestaan zolang de totale bezoldiging onder de toepasselijke bezoldigingsnorm blijft.

vervallen: artikel 2.11 en 3.8 WNT

1 januari 2017

Geen dubbele verantwoordingsverplichting: instellingen die bezoldigingsgegevens openbaar moeten maken op grond van de WNT en het Burgerlijk Wetboek kunnen ervoor kiezen om de BW-verantwoording achterwege te laten

nieuw: artikel 4.2 WNT

1 januari 2018 (verantwoording over kalenderjaar 2017)

Aanpassing normering ontslagvergoedingen

Ontslaguitkering uitgezonderd van normering: uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit collectieve regelingen (zoals cao's of wettelijk voorschrift) waarop de topfunctionaris geen invloed heeft

gewijzigd: artikel 1.1, onderdeel i, WNT

1 januari 2017

Bezoldiging tijdens van-werk-naar-werk-traject: bezoldiging die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijk voorschrift wordt niet aangemerkt als beëindigingsvergoeding maar als bezoldiging. Dit is niet langer in de Beleidsregels WNT, maar in de wet zelf geregeld.

nieuw: artikel 2.10, derde lid, WNT

1 januari 2017

Monitoring en evaluatie

Verval algemene digitale meldplicht: WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-register van het ministerie van BZK hoeven niet meer digitaal te melden. Uitzonderingen: zorg-, onderwijs-, cultuur- en mediainstellingen en woningcorporaties.

nieuw: artikel 4.1, vijfde lid, WNT

1 januari 2018 (meldtool BZK vervallen)

Publicatieplicht WNT-gegevens op internet: WNT-instellingen zijn verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar, als onderdeel van de jaarrekening of als apart document.

nieuw: artikel 4.1 WNT, artikel 5, achtste lid, Uitvoeringsregeling WNT

1 januari 2018

Tegengaan wetsontwijking

Aanscherping personele reikwijdte: een topfunctionaris die tenminste 12 maanden een topfunctie heeft vervuld en vervolgens een niet-topfunctie gaat vervullen bij dezelfde instelling blijft nog 4 jaar aangemerkt als topfunctionaris. Het begrip 'gewezen topfunctionaris' vervalt.

nieuw: artikel 1.1, onderdeel b, onder 60, WNT

1 januari 2018

Anticumulatiebepaling: de totale bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen wordt gemaximeerd door het algemeen bezoldigingsmaximum, tenzij een uitzondering geldt op grond van artikel 2.4 en 2.5 of een hoger sectoraal bezoldigingsmaximum op grond van paragraaf 3 van de WNT

nieuw: artikel 1.6a WNT

1 januari 2018

Overige onderwerpen

Wettelijke rente: indien sprake is van een onverschuldigde betaling aan een topfunctionaris is een wettelijke rente verschuldigd als deze niet is terugbetaald voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het moment waarop de onverschuldigde betaling plaatsvond. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf 1 januari van het volgende jaar

nieuw: artikel 1.6, derde lid, WNT

1 juli 2017

Gesubsidieerde instellingen: aan het criterium dat de WNT van toepassing is als de subsidies van de rijksoverheid meer dan 50% van de jaarlijkse inkomsten bedraagt, is een ondergrens van €500.000,- subsidie per kalenderjaar toegevoegd.

gewijzigd: bijlage 1 WNT, onder opschrift 'Ministerie van Buitenlandse Zaken'

1 januari 2017

Ontvangen subsidie: bij de toepassing van de WNT wordt niet langer uitgegaan van de verleende subsidie aan gesubsidieerde instellingen, maar van de feitelijk in het boekjaar ontvangen subsidie.

gewijzigd: artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c WNT

1 januari 2018

WNT niet toepasselijk op medische specialisten: dit is nu verankerd in de wet. Ook bij een dubbelfunctie van medisch specialist en topfunctionaris in dezelfde instelling is de WNT van toepassing op de bezoldiging voor de functievervulling als topfunctionaris.  

nieuw: artikel 1.5a WNT

1 januari 2013

 

Wilt u weten wat de WNT voor u als topfunctionaris of voor uw organisatie betekent? Een goede toepassing van de wet vraagt om specialistische kennis. Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Eerdere publicaties