Bezoldigingsnormen WNT

Doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen van publieke- en semipublieke instellingen. Op grond van de WNT gelden daarvoor normen (maxima) en moeten inkomensgegevens openbaar worden gemaakt.

Algemeen bezoldigingsmaximum

Er geldt een algemeen bezoldigingsmaximum en in enkele sectoren gelden sectorale maxima. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd en zijn te raadplegen via https://www.topinkomens.nl.

De bezoldiging van een topfunctionaris mag maximaal 100% van het jaarsalaris van een ministersalaris bedragen. Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling in de sector Rijk in het voorgaande jaar.

Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking worden jaarlijks geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld.  Let op: het bezoldigingsmaximum is gekoppeld aan de duur van de opdracht. Dat betekent dat er aan de hand van de normbedragen een individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum berekend wordt. 

Bezoldigingsmaxima sectorale regelingen

In de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector gelden andere, sectorale, normen. Dit betekent dat deze sectoren zijn uitgezonderd van het algemeen bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum is per sector verschillend. Deze sectornormen worden jaarlijks via een ministerieel besluit vastgesteld.

Variabele beloning

Het is toegestaan om bonussen en  winstdelingen of andere vormen van variabele beloning uit te keren aan topfunctionarissen, mits de totale bezoldiging onder de toepasselijke bezoldigingsnorm blijft. Daaronder vallen ook: diensttijdgratificaties, een eenmalige mobiliteitstoeslag en een eenmalige bindingspremie.

Publicatieplicht

Er geldt een publicatieplicht voor WNT-instellingen (in de jaarstukken) en een meldingsplicht (aan de minister BZK). De publicatieplicht en meldingsplicht gelden ook voor functionarissen die in loondienst zijn, niet aangemerkt kunnen worden als topfunctionarissen maar wel een bezoldiging ontvangen boven het geldende WNT-maximum.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT en gemeentelijke herindeling

WNT en gemeentelijke herindeling

Een gemeentelijke herindeling is een bijzondere vorm van organisatieverandering bij de lokale overheid. Twee of meer gemeenten worden samengevoegd of een gemeente gaat op in een grotere buurgemeente. Dat gebeurt bij wet op basis van…
WNT en mobiliteitsdienstverband

WNT en mobiliteitsdienstverband

Een overheidsinstelling dreigt een verkeerd pad in te slaan bij het afscheid nemen van de topfunctionaris. De specialist van Vijverberg wordt bijtijds te hulp geroepen. Zodoende worden naar tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt over…
WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media