Wetsvoorstel Wijziging van de WNT

Tegengaan van ontwijking en versterking van de toepassing van de WNT in de zorgsector

Op 20 juni 2019 is het concept Wetsvoorstel wijziging WNT aangeboden. Doel van het concept Wetsvoorstel wijziging WNT is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en de drie meest voorkomende mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken. De bedoeling is om op die manier bij te dragen aan een rechtvaardige en doelmatige besteding van publieke middelen. Hierna worden de belangrijkste drie wijzigingsvoorstellen uitgewerkt.

Onder aannemingsconstructie: WTZi-toelating ‘loslaten’

In de zorg is de WNT van toepassing op instellingen die zijn toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Van bestuurders van dergelijke instellingen is de bezoldiging gemaximeerd. Indien een organisatie in opdracht van een WTZi-instelling zorg levert, een zogenaamde onderaannemer, dan hoeft deze organisatie zelf geen WTZi-toelating te hebben. De WNT is dan ook niet van toepassing op bestuurders van een onderaannemer. Het optuigen van constructies met onderaannemers biedt dus een mogelijkheid om de WNT te ontwijken.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de koppeling met de WTZi-toelating los te laten, zodat de WNT van toepassing wordt op zowel de rechtspersoon die de zorg contracteert als de rechtspersoon die de zorg uitvoert als onderaannemer. Een instelling valt vervolgens – op grond van de voorgestelde wijzigingen – onder de WNT als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De zorginstelling behoort tot een categorie van instellingen die op dit moment in het Uitvoeringsbesluit WTZi worden genoemd.
  2. De zorginstelling verleent Zvw- of Wlz-verzekerde zorg.
  3. Bij de zorginstelling zijn ten minste twee personen werkzaam, van wie er ten minste één als zorgverlener werkzaam is.

Gelieerde instelling: begrip wordt uitgebreid

Daarnaast kent de WNT het begrip gelieerde instelling. De invulling hiervan werkt op dit moment alleen ‘naar beneden’. Heeft een WNT-instelling (de moeder) een ‘dochter’ (niet WNT), dan is de bezoldiging van een bestuurder die bij de moeder en dochter werkzaam is, volledig genormeerd door de WNT. Andersom geldt deze regel niet: Heeft een WNT instelling (dochter) een moeder (niet WNT), dan is de bezoldiging van een bestuurder die bij de moeder en dochter werkzaam is, alleen bij de dochter genormeerd. Een topfunctionaris van een dochterorganisatie die onder de WNT valt, kan dus op dit moment de wet ontwijken door zich geheel of gedeeltelijk in dienst te laten nemen door de moedermaatschappij, wanneer die zelf niet onder de WNT valt.

Het kabinet wil dan ook het gelieerde instellingsbegrip uitbreiden naar de bovenliggende moedermaatschappij. Op deze wijze wordt ook de moederorganisatie onder het toepassingsbereik van de WNT gebracht.

Topfunctionarissen in dienstbetrekking of interim-topfunctionarissen

Een derde – en tevens laatste – ontwijkingsmogelijkheid betreft de situatie waarbij een topfunctionaris in eerste instantie de functie op grond van een dienstbetrekking heeft vervuld en daarna, binnen twaalf maanden, een functie als topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking bij deze rechtspersoon gaat vervullen. Voorgesteld wordt om te bepalen dat een topfunctionaris die in de afgelopen twaalf maanden op enig moment topfunctionaris was van een WNT-instelling op grond van een dienstbetrekking, direct wordt genormeerd conform het algemeen bezoldigingsmaximum of conform een verlaagd maximum op grond van een sectorale regeling, als hij/zij bij dezelfde WNT-instelling interim-topfunctionaris wordt.

Beoogde inwerkingtreding

Het is nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging inwerking treedt.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…
Overgangsrecht WNT

Overgangsrecht WNT

Een individuele regeling die in 2012 is gesloten met een topfunctionaris wordt door de accountant betiteld als een afspraak die onder de reikwijdte van de WNT valt. Het overgangsrecht van de WNT is weerbarstig omdat…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media