WNT en ontslagvergoeding

Volgens de WNT mag een ontslagvergoeding van maximaal één jaarsalaris van maximaal € 75.000,-- bruto worden betaald. Dat geldt ongeacht de duur van het dienstverband. Bij een parttime dienstverband wordt de maximale ontslagvergoeding van de topfunctionaris naar rato van de parttime factor bijgesteld. Indien de ontslagvergoeding het bedrag van € 75.000,-- bruto overschrijdt, dan wordt de vergoeding van rechtswege (automatisch) gecorrigeerd tot het maximum van € 75.000,-- bruto. Het ‘bovenmatige’ deel van de ontslagvergoeding is dan onverschuldigd betaald en de topfunctionaris dient dit bedrag in dat geval terug te betalen.

Bezoldiging tijdens schorsing en de WNT

Er heerste enige tijd verdeeldheid over de vraag of de bezoldiging van een topfunctionaris ook moet worden aangemerkt als een ontslagvergoeding als de topfunctionaris tegen zijn wil is geschorst, vooruitlopend op het einde van de arbeidsovereenkomst of aanstelling. Inmiddels is daar in artikel 10 Beleidsregels WNT meer duidelijkheid over gegeven. Het uitgangspunt is dat de bezoldiging tijdens schorsing meetelt voor de ontslagvergoeding. Daarop zijn wel enkele uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld als de schorsing eenzijdig is opgelegd, de topfunctionaris hier uitdrukkelijk en aantoonbaar niet mee heeft ingezet en de periode van schorsing niet langer duurt dan noodzakelijk voor partijen om afspraken te maken over de beëindiging of voortzetting van het dienstverband. In dat geval telt de bezoldiging over die periode mee als de ‘reguliere bezoldiging’. 

Vergoeding outplacement of juridisch/fiscaal advies en WNT

De vraag is of een vergoeding voor kosten die de topfunctionaris maakt voor outplacement of juridisch/fiscaal advies, geldt als onderdeel van de ontslagvergoeding of dat de werkgever deze kosten mag vergoeden naast de (maximale) ontslagvergoeding. In de Uitvoeringsregeling WNT is bepaald dat de vergoeding van kosten van een outplacement traject, van juridische bijstand of van financieel of pensioenadvies in het kader van de beëindiging van een dienstverband naast de maximale ontslagvergoeding onder voorwaarden mogen worden verstrekt. In de Uitvoeringsregeling WNT is daarentegen bepaald dat tijdens de arbeidsovereenkomst ontvangen vergoedingen en verstrekkingen die in het kader van de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel zijn aangewezen, niet tot de bezoldiging worden gerekend. Uit relevante rechtspraak volgt dat een redelijke wetstoepassing ertoe leidt dat dergelijke vergoedingen in het kader van de beëindiging van het dienstverband op dezelfde wijze moeten worden behandeld als soortgelijke vergoedingen tijdens het dienstverband. In dat geval mogen kosten voor outplacement of juridisch/fiscaal advies worden betaald naast de maximale ontslagvergoeding.

Bezoldiging tijdens vrijstelling van werk en WNT

Als met de topfunctionaris is overeengekomen dat hij wordt vrijgesteld van werkzaamheden, dan wordt de bezoldiging die de topfunctionaris ontvangt over de periode van vrijstelling van werk aangemerkt als ontslagvergoeding. Vrijstelling van werkzaamheden telt dus in principe mee voor de ontslagvergoeding en geldt in beginsel onder de huidige WNT niet als extra faciliteit. Daar geldt echter – sinds 1 juli 2017 – een uitzondering op. De bezoldiging over de periode van vrijstelling wordt niet aangemerkt als ontslagvergoeding, indien de vrijstelling van werkzaamheden is overeengekomen in het kader van een “van-werk-naar-werk-traject”. Voorwaarde is echter wel dat dit traject is gebaseerd op een cao-bepaling, een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan of een wettelijk voorschrift.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT en mobiliteitsdienstverband

WNT en mobiliteitsdienstverband

Een overheidsinstelling dreigt een verkeerd pad in te slaan bij het afscheid nemen van de topfunctionaris. De specialist van Vijverberg wordt bijtijds te hulp geroepen. Zodoende worden naar tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt over…
WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…
Second opinion WNT-afspraken

Second opinion WNT-afspraken

Een gemeente voelt zich op het allerlaatste moment niet meer helemaal zeker over een met hulp van de huisadviseur getroffen vaststellingsovereenkomst met een topfunctionaris in de zin van de WNT. Aan de specialisten WNT van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media