Politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers functioneren binnen het openbaar bestuur en met publieke middelen. Mede om die reden hebben zij een bijzondere, afwijkende, rechtspositie en is integriteit een belangrijk thema.

Benoemde of gekozen politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers zijn bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Bestuurders (een minister, staatssecretaris, burgemeester, wethouder, commissaris van de koning, gedeputeerde, voorzitter en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) zijn benoemde politieke ambtsdragers. Gekozen volksvertegenwoordigers zijn: raadsleden, statenleden, leden van het algemene bestuur van een waterschap en leden van de Eerste- en Tweede Kamer.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Voor ieder politiek ambt gelden andere regels die de bezoldiging of vergoeding voor werkzaamheden, onkostenvergoedingen, uitkering na aftreden e.d. regelen. Van politieke ambtsdragers wordt verwacht dat ze transparant zijn over nevenfuncties , declaraties en het gebruik van voorzieningen. De laatste jaren zijn de rechtspositieregelingen voor politieke ambtsdragers geharmoniseerd en gemoderniseerd. Daarbij zijn steeds meer voorzieningen dwingend geregeld en is er minder ruimte om lokaal, bijvoorbeeld in een lokale gemeentelijke verordening, voorzieningen toe te kennen.

De basis voor de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers is te vinden in de Gemeentewet, Waterschapswet en Provinciewet. Specifieke rechten en plichten zijn te vinden in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) regelt het wachtgeld van politieke ambtsdragers.

Vijverberg is dé specialist als het gaat om vragen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Of het nu gaat om de rechtspositie van burgemeesters, de rechtspositie van wethouders of de rechtspositie van raadsleden en commissieleden of hun evenknie bij provincies of waterschappen. Ook zijn wij goed ingevoerd in de Appa.

Advies over de rechtspositie van politieke ambtsdragers of bij integriteitsvraagstukken?

Bestaat onduidelijkheid over de status van een medewerker die tot wethouder is benoemd? Vraagt u zich af of een in opspraak geraakt gemeenteraadslid wel een uitkering uit de gemeentekas moet worden toegekend? Heeft u juridische hulp nodig bij een geschil over de bijverdienregeling voor afgetreden politici? Heeft u vragen over de onkostenvergoeding van gedeputeerden? Deze en andere vragen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers beantwoorden onze adviseurs graag voor u. Vijverberg Advocaten & Adviseurs weet de weg in de wirwar van deze wet- en regelgeving en heeft advieservaring in een politieke omgeving. Bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Algemene wet bestuursrecht (basiscursus)

Je weet dat een aanvrager de gelegenheid moet krijgen een onvolledige aanvraag aan te vullen. Waar moet je aan denken? De Algemene wet bestuursrecht (Awb)…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Afwikkeling ambtelijk dienstverband

Vijverberg staat voormalig wethouder bij in afwikkeling van ambtelijk dienstverband

Een voormalig wethouder met aanspraak op een APPA-uitkering ten laste van de ene gemeente, heeft een terugkeergarantie naar een andere gemeente waar zij voorafgaand aan het wethouderschap als ambtenaar werkzaam was. Herstel in actieve dienst…
Actueel reglement van orde voor college

Actueel reglement van orde voor college

Het college van de gemeente Beemster vraagt Vijverberg zijn reglement van orde te actualiseren. Vijverberg inventariseert welke bepalingen verouderd zijn en doet voorstellen voor aanpassing. Na afstemming met de opdrachtgever, wordt de definitieve tekst opgeleverd.

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media