Rechtspositie wethouders

Wet- en regelgeving

De rechtspositie van de wethouder is te vinden in de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), het Besluit sollicitatieplicht en de (lokale) Gedragscode.

Bezoldiging wethouders en vergoedingen

De wethouder ontvangt een bezoldiging waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. Ook ontvangt hij een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. Indien de wethouder in deeltijd werkt en/of gedurende een deel van het kalenderjaar zijn ambt uitoefent, worden de bezoldiging, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering naar rato uitgekeerd. Er mag geen hogere bezoldiging worden uitgekeerd dan in de rechtspositie staat. Als een wethouder ziek is wordt de bezoldiging volledig doorbetaald.

Onkosten wethouders

Onkostenvergoeding
Wethouders hebben naast de bezoldiging recht op een maandelijkse netto onkostenvergoeding. De vaste onkostenvergoeding is o.a. bedoeld voor: representatie, vakliteratuur, excursies bureaukosten, ontvangsten thuis en zakelijke giften.

Gedurende verlof wegens zwangerschap of ziekte, ontvangt de wethouder bij vervanging de helft van de vaste maandelijkse onkostenvergoeding. Parttime wethouders ontvangen de onkostenvergoeding naar rato van de vastgestelde tijdbestedingsnorm.

Wethouders kunnen voorts aanspraak maken op uiteenlopende specifieke vergoedingen en voorzieningen (bijvoorbeeld voor computer, telefoon, scholing, woon-werkverkeer, verhuiskosten en dergelijke).

Er mogen geen andere vergoedingen worden toegekend dan de vergoedingen die wettelijk zijn toegestaan.

Nevenfuncties en nevenkomsten

Wethouders moeten zowel ambtsgebonden nevenfuncties als niet-ambtsgebonden nevenfuncties (bezoldigd of onbezoldigd) jaarlijks openbaar maken. Ook alle neveninkomsten moeten openbaar worden gemaakt. Voor wethouders die het politieke ambt in deeltijd vervullen gelden die verplichtingen uit privacyoverwegingen niet.

Integriteit

Wethouders zijn als politieke ambtsdragers gehouden om het algemeen belang van de gemeente te dienen. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. Integriteit van de wethouders vormt een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur en in de gemeente.

Gedragscode wethouders

De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet verplicht om een gedragscode voor wethouders vast te stellen om de integriteit van de wethouder te waarborgen. Belangrijke thema’s zijn: voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling, nevenfuncties, correct omgaan met geheime of vertrouwelijke informatie, uitgaven en declaraties.

Einde wethouderschap

Een voormalig wethouder heeft geen aanspraak op een WW-uitkering uit hoofde van zijn wethouderschap. Na het wethouderschap kan de wethouder in beginsel wel aanspraak maken op een Appa-uitkering. Dit ongeacht de reden van de beëindiging van het wethouderschap.

Vragen over rechtspositie wethouders?

Aarzelt u of bepaalde vergoedingen mogen worden gegeven? Heeft u vragen over nevenfuncties, wachtgelduitkeringen of integriteitsaspecten? Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft ervaren juristen die thuis zijn in de complexe wet- en regelgeving van wethouders en integriteitsvraagstukken binnen het openbaar bestuur. Neem contact met ons op via 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

CRvB: gemeente bevoegd tot inhouding pensioenpremies op uitkering wethouders

CRvB: gemeente bevoegd tot inhouding pensioenpremies op uitkering wethouders

Twee wethouders ontvingen in verband met hun vertrek al meerdere jaren een (wachtgeld)uitkering van de gemeente ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De gemeente had echter per abuis geen pensioenpremies ingehouden en besloot de…
Loopbaanprincipe gewezen wethouder

Loopbaanprincipe gewezen wethouder

Bij een gemeente gaat de vraag spelen wat precies de gevolgen voor uitkering APPA en inkomen zijn als een voormalig wethouder opnieuw wethouder wordt. Daarbij komen allemaal andere rechtspositionele vragen aan de orde en worden…
Bepalen APPA-aanspraken burgemeester en wethouders

Bepalen APPA-aanspraken burgemeester en wethouders

Wanneer een voltallig college dreigt te vallen krijgt Vijverberg diverse vragen voorgelegd die samenhangen met het aftreden van de burgemeester en wethouders. Vijverberg adviseert over de toepassing van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) en…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media