Werkgeverscommissie en rechtspositie griffiers

De gemeenteraad heeft de rol van werkgever ten aanzien van de griffier en het griffiepersoneel. Voor provincies hebben Provinciale Staten deze rol. Daar waar hierna gemeenteraad of raadslid staat, kan dus ook Provinciale Staten of statenlid gelezen worden. 

De gemeenteraad is bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Voor de praktische en dagelijkse uitvoering van de werkgeverstaak wordt doorgaans gebruik gemaakt van een werkgeverscommissie met raadsleden die (naast hun politieke rol) namens de gemeenteraad is met de specifieke werkgeversfunctie.

De werkgeverscommisie

Het bijzondere aan de rechtspositie van de griffier (en het griffiepersoneel) is dat de gemeenteraad optreedt als werkgever. Het is echter niet doenlijk en wenselijk dat alle rechtspositionele kwesties (denk aan verlofaanvragen, functioneren, werktijden e.d.) geagendeerd worden in de gemeenteraad en dat de voltallige gemeenteraad de taken van het dagelijks werkgeverschap uitoefent. De werkgeverscommissie die op grond van artikel 83 Gemeentewet (bestuurscommissie) wordt ingesteld en uitsluitend uit raadsleden bestaat, kan namens de gemeenteraad het dagelijkse werkgeverschap uitoefenen. Met uitzondering van bevoegdheden die zich naar aard daartegen verzetten, kunnen alle werkgeverstaken en -besluiten aan de werkgeverscommissie worden overgedragen. Voor bevoegdheden die niet door de gemeenteraad zijn overgedragen geldt dat de werkgeverscommissie dan vaak wel een belangrijke rol heeft als het gaat om de voorbereiding van bijbehorende besluiten. De werkgeverscommissie kan op haar beurt bepaalde bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel weer mandateren aan de griffier.

Aanwijzing griffier

Zowel de griffier als het griffiepersoneel zijn in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst. Omdat aan de griffier ook wettelijke bevoegdheden zijn toegekend, moet de ambtenaar die de functie van griffier bekleedt door de gemeenteraad ook worden aangewezen in een aanwijzingsbesluit. Het aanwijzingsbesluit geeft de ambtenaar de bevoegdheid de wettelijke taken en bevoegdheden uit te oefenen.

Arbeidsvoorwaarden griffier en griffiepersoneel

De arbeidsvoorwaarden voor de griffier en het griffiepersoneel zijn geregeld in de cao. Voor gemeenten is dat de Cao Gemeenten en voor de provincie de Cao provinciale sector. Daarnaast kent de gemeente of de provincie vaak nog een personeelshandboek waar, in aanvulling op de cao, nog lokale arbeidsvoorwaarden zijn geregeld.

Daarnaast zijn ook de griffier en het griffiepersoneel ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017, waardoor de rechten en plichten uit deze wet ook van toepassing zijn.

Vragen over de rechtspositie van de griffier of griffiepersoneel?

Heeft u, bijvoorbeeld als werkgeverscommissie, advies nodig over de rechtspositie van de griffier? Bijvoorbeeld in verband met het nemen van bepaalde rechtspositionele besluiten, zijn functioneren of integriteit? Heeft u vragen over de bevoegdheid van de werkgeverscommissie ten opzichte van de raad, de mandatering of de rol van de burgemeester? Vijverberg heeft specialisten die u graag adviseren en ondersteunen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

training werkgeverscommissie

Training werkgeverscommissie

Na een gemeentelijke herindeling stelt de nieuwe gemeenteraad een werkgeverscommissie in. De leden van de werkgeverscommissie hebben behoefte aan informatie over de taken en bevoegdheden van de commissie. Een partner van Vijverberg verzorgt gedurende een…
Werkgeverscommissie en rechtspositie  griffier

Werkgeverscommissie zoekt hulp bij disfunctioneren en ontslag van griffier

De voorzitter van een werkgeverscommissie wordt na zijn aantreden geconfronteerd met een griffier die onvoldoende functioneert. De griffier weigert een verbetertraject uit te voeren hetgeen uiteindelijk leidt tot een verstoorde, onwerkbare, arbeidsrelatie. Een jurist van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media