Woningsluiting

Indien de openbare orde wordt verstoord door ernstige overlast vanuit een woning kan de burgemeester besluiten deze woning te sluiten. Dit is mogelijk op basis van artikel 174a van de Gemeentewet. Aangezien de sluiting van een woning een ernstige inbreuk vormt op het recht op privacy en het huisrecht van de bewoners moet dit besluit zeer zorgvuldig worden gemotiveerd.

Woningsluiting

De burgemeester kan overgaan tot sluiting van een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf, indien de openbare orde ernstig wordt verstoord door gedragingen in of op die locaties. Bij verstoring van de openbare orde moet gedacht worden aan regelmatige en langdurige overlast die een ernstige aantasting vormt van de veiligheid en gezondheid van mensen in de directe omgeving van de woning. Het moet gaan om overlast die wat betreft risico’s voor de omgeving te vergelijken is met drugsoverlast. Hierbij kan gedacht worden aan overlast door wapenhandel of prostitutie. Als het echter daadwerkelijk om drugsoverlast gaat, moet de burgemeester de bevoegdheid van artikel 13b van de Opiumwet gebruiken.

Voorafgaand aan de sluiting moet de burgemeester belanghebbenden een waarschuwing geven en een termijn gunnen om de verstoring van de openbare orde te beëindigen en sluiting te voorkomen. Dit kan enkel achterwege worden gelaten in het geval van spoedeisendheid. 

De burgemeester bepaalt zelf de duur van de sluiting. Daarbij moet goed worden gemotiveerd waarom openstelling van de woning gedurende deze periode een daadwerkelijke bedreiging vormt voor de openbare orde. Verlenging van de sluitingsduur is mogelijk in geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde. 

Preventieve woningsluiting

Het is ook mogelijk voor de burgemeester om een woning, niet voor het publiek toegankelijk pand of erf preventief te sluiten, indien sprake is van ernstige vrees voor herhaling van verstoring van de openbare orde. Deze ernstige vrees is alleen gerechtvaardigd als het gedrag van de eigenaar of bewoner al eerder heeft geleid tot sluiting van een andere woning, pand of erf en er aanwijzingen zijn dat dit gedrag zich weer zal voordoen. De rechter stelt zeer hoge eisen aan de preventieve woningsluiting, met name waar het de proportionaliteit betreft. In de praktijk wordt het middel van de preventieve woningsluiting dan ook amper ingezet. 

Rechterlijke toetsing van een woningsluiting

Het is mogelijk voor betrokkene(n) om in bezwaar en beroep te gaan tegen het besluit van de burgemeester om een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of bijbehorend erf te sluiten. Omdat een woningsluiting een ernstige inbreuk vormt op de grondrechten van de bewoners toetst de bestuursrechter dit besluit relatief indringend. Een besluit tot woningsluiting moet dus een zeer goede motivering bevatten, waarin de proportionaliteit en subsidiariteit van de woningsluiting uitgebreid aan bod komen. 

Vragen of hulp nodig?

Twijfelt u of u gebruik moet maken van de bevoegdheid om een woning te sluiten? Wilt u weten of uw besluit voldoet aan alle juridische eisen, zoals proportionaliteit en subsidiariteit? Of wilt u weten welke andere opties er bestaan om overlast vanuit een woning aan te pakken? De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u op zeer korte termijn van advies voorzien, juridische bijstand verlenen bij het opstellen van een besluit of hulp bieden in bezwaar en beroep. Bel (079 - 3631919) of mail onze specialisten. 

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media