Ontslagprocedure disfunctioneren

Heeft een verbetertraject geen vruchten afgeworpen, is voldoende concreet aantoonbaar dat uw medewerker disfunctioneert en heeft u voldoende inspanningen verricht om uw medewerker een andere passende functie aan te bieden? Wat is dan de stap om te komen tot ontslag? Wanneer de medewerker meewerkt, kan dit via ontslag met wederzijds goedvinden. Werkt de medewerker niet mee, dan loopt de ontslagprocedure voor civiele werknemers via de kantonrechter en voor ambtenaren (na bedenkingenprocedure) via een ontslagbesluit.

Werknemers: ontbindingsprocedure kantonrechter en transitievergoeding

Om tot ontslag wegens disfunctioneren over te kunnen gaan, moet de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter zal bekijken of sprake is van disfunctioneren en beslist op basis daarvan of de arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden of niet. Om te voorkomen dat u bij de kantonrechter nul op het rekest krijgt en uw verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de disfunctionerende werknemer wordt geweigerd, is het van belang een goed disfunctioneringsdossier op te bouwen.

In het ontslagsysteem per 1 juli 2015 heeft de kantonrechter veel minder ruimte om rekening te houden met de omstandigheden van het geval. Door het verdwijnen van de kantonrechtersformule kan de kantonrechter gebreken in het disfunctioneringsdossier niet meer compenseren met een hogere ontslagvergoeding. Daarvoor in de plaats is de transitievergoeding, die slechts tot doel heeft de gevolgen van het ontslag voor de werknemer op te vangen. Verwijtbaarheidsfactoren worden niet in de transitievergoeding verdisconteerd.

Ambtenaren: bedenkingenprocedure en ontslagbesluit

Voordat u als overheidswerkgever kunt besluiten tot ontslag wegens disfunctioneren, moet u de ambtenaar in de gelegenheid stellen zijn bedenkingen tegen het voorgenomen ontslagbesluit kenbaar te maken. Daarna neemt u het ontslagbesluit waartegen de ambtenaar bezwaar en beroep kan instellen. Voor u geldt geen transitievergoeding. U bent immers eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen en ook na ontslag verplicht om de ambtenaar te re-integreren op grond van artikel 72a van de Werkloosheidswet). Als gemeentelijke overheidswerkgever wordt het ontslagbesluit wegens disfunctioneren pas geëffectueerd na afloop van de verplichte re-integratiefase van minimaal 4 en maximaal 12 maanden.

Bijstand in de ontslagprocedure disfunctioneren

Onze advocaten en adviseurs adviseren u bij het indienen van het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of het opstellen van een (voorgenomen) ontslagbesluit wegens disfunctioneren. Ook staan wij u in voorkomend geval bij in juridische procedures.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Begeleiding ontslagtrajecten

Begeleiding ontslagtrajecten

Een stichting moet regelmatig werknemers ontslaan die zich misdragen. De stichting schakelt daarvoor een jurist van Vijverberg in. De jurist van Vijverberg analyseert de dossiers en adviseert over de te nemen stappen. Hij begeleidt de…
Cursus omgaan met disfunctioneren

Cursus omgaan met disfunctioneren

De secretaris-directeur van een waterschap vindt het noodzakelijk dat slagvaardiger met niet goed functionerende medewerkers wordt omgegaan maar constateert dat de P&O-functionarissen niet allemaal op één lijn zitten. Hij geeft opdracht aan Vijverberg een cursus…
Disfunctionerende conciërge

Disfunctionerende conciërge

Een stichting muziekschool annex theater heeft een langslepend conflict met de conciërge, die niet voldoet aan de functie-eisen. De muziekschool is een zogenaamde B3-instelling en het personeel volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden.Vijverberg dient namens de werkgever…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media