Ontbinding door kantonrechter

Wilt u de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen en werkt de werknemer niet mee, dan kunt u de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter laten ontbinden. Is sprake van twee jaar ziekte of van bedrijfseconomische redenen, dan moet u naar UWV voor ontslag.

In welke gevallen ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst?

U moet aantonen dat u een redelijke grond heeft voor uw verzoek. Deze redelijke gronden worden in de wet genoemd, u kunt niet zelf een andere reden bedenken die buiten de wet valt.
De volgende gronden voor ontslag worden genoemd:

  • Frequent ziekteverzuim, zodanig dat dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering
  • Disfunctioneren van de werknemer, ook nadat een functioneringstraject is doorlopen
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Er is sprake van ernstig gewetensbezwaar bij de werknemer waardoor deze het werk niet kan uitvoeren
  • Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie
  • Er is een bijzondere omstandigheid, zoals detentie, verval van loonkostensubsidie, een unieke functie bijvoorbeeld voetbalcoach.

U kunt een combinatie van bovenstaande omstandigheden aanvoeren, als een enkele grond het ontslag niet voldoende kan dragen. Voor alle ontslaggronden geldt dat u moet aantonen dat u gekeken heeft naar de mogelijkheid van herplaatsing van de werknemer binnen het bedrijf, al dan niet met behulp van scholing.

Procedure ontbinding kantonrechter

U stuurt een verzoekschrift met alle bewijsstukken aan de kantonrechter. De werknemer kan daar schriftelijk op reageren. De rechtbank probeert binnen 4 weken een hoorzitting te plannen. Dat lukt echter niet altijd. Soms doet de kantonrechter tijdens de zitting al uitspraak en bevestigt dit later op schrift. Meestal wordt enkele weken na de hoorzitting de schriftelijke  beschikking aan partijen gestuurd. Wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden, dan staat in de beschikking per welke datum. Ook kan aan de werkgever de verplichting worden opgelegd om, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding aan de werknemer te betalen. Is de arbeidsovereenkomst ontbonden op een combinatie van ontslaggronden, dan kan de kantonrechter een hogere transitievergoeding toekennen, tot maximaal 150% van de normale transitievergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding wordt door de kantonrechter bepaald.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Hoger beroep kan alleen door een advocaat worden ingesteld.

Cassatie

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Advies en hulp bij vragen over ontslag

Heeft u hulp nodig? Onze advocaten en adviseurs kunnen uw vragen beantwoorden en u voorzien van juridische bijstand. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media