Het addertje onder de NOW: dit kun je doen!

Arbeidsrecht (overheid)

Op 1 oktober 2020 is de NOW 3 van start gegaan. De looptijd van de NOW 1 en 2 is verstreken. Het is goed en noodzakelijk dat er maatregelen zijn genomen om werkgevers te ondersteunen die als gevolg van de coronacrisis te maken kregen – en in veel gevallen helaas nog steeds krijgen – met een omzetverlies. Voor werkgevers kende de NOW 1 echter een addertje onder het gras. De gevolgen daarvan beginnen langzaam duidelijk te worden nu de definitieve tegemoetkomingen kunnen worden vastgesteld.

Het addertje: correctie bij daling loonsom

Bij de NOW 1 kon worden gekozen voor een startdatum voor de berekening van het omzetverlies vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De hoogte van de tegemoetkoming was afhankelijk van de terugval in omzet, vergeleken met 2019. Omdat de precieze terugval op dat moment nog niet bekend was, gaf het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de tegemoetkoming waar de werkgever naar verwachting recht op zou hebben. Vervolgens wordt achteraf vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in de omzet is geweest en vindt een correctie plaats op de hoogte van de tegemoetkoming. So far so good!

Het onvoorziene probleem waar veel werkgevers nu tegenaan lopen is het volgende. Er wordt niet alleen gekeken naar het omzetverlies, maar ook naar de daling van de loonsom. Als sprake is geweest van een daling in de loonsom vindt ook een correctie plaats bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. De maximale subsidie bedraagt 90% van de loonsom. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom van januari 2020 (of die van november 2019 als de loonsom over januari niet bekend is) vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Is de loonsom gedaald, dan wordt ook de subsidie lager.

De loonsom kan lager geworden zijn doordat bijvoorbeeld werknemers met pensioen zijn gegaan, zelf ontslag hebben genomen of omdat tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet zijn verlengd en de vertrokken medewerker niet is vervangen. De definitieve subsidie wordt in dat geval verlaagd. Met deze verlaging is nog geen rekening gehouden bij de toekenning van het voorschot, waardoor het kan gebeuren dat de werkgever een deel van de verstrekte tegemoetkoming terug zal moeten betalen. Vaak een onvoorziene omstandigheid die verstrekkende financiële gevolgen kan hebben.

Wat te doen?


NOW 1

Vanaf 7 oktober 2020 kan via de website van het UWV een definitieve berekening van de tegemoetkoming van de NOW 1 worden aangevraagd. Het UWV berekent dan het definitieve bedrag aan tegemoetkoming waar recht op bestaat en stuurt een brief met de beslissing. In die brief staat welk bedrag de werkgever nog krijgt of moet terugbetalen. De verrekening kan dan vanaf november 2020 plaatsvinden. UWV geeft aan dat werkgevers uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag een beslissing ontvangen.

De aanvraag kan worden gedaan tot en met 23 maart 2021 of tot en met 29 juni 2021 (als een accountantsverklaring moet worden meegezonden). Het is belangrijk tijdig een aanvraag te doen, want als een werkgever dat niet doet gaat het UWV ervan uit dat er geen recht is op een tegemoetkoming en moet het volledige voorschot worden terugbetaald.

NOW 2

Een soortgelijk verrekeningssysteem geldt ook voor de NOW 2. Daarbij zijn wel enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de NOW 1. Voor de NOW 2 loopt de aanvraagperiode van juni tot en met september 2020. De tegemoetkoming is dus voor een periode van vier in plaats van drie maanden en dat werkt ook door in de berekening. De loonsom van maart 2020 wordt voor de NOW 2 als uitgangspunt genomen. Is de loonsom van maart 2020 niet bekend, dan wordt  eveneens uitgegaan van de loonsom van november 2019. De verhoging van de loonkosten om werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Ook voor de NOW 2 kunnen werkgevers dus geconfronteerd worden met een terugvordering. Het is goed daarop op voorhand al bedacht te zijn.

Niet eens met de beslissing van UWV?

Heeft u een aanvraag gedaan voor de NOW 1 en bent u het niet eens met de beslissing van het UWV? Dan kunt u bezwaar maken. Dat dient te gebeuren binnen zes weken na de datum op de beslissing, dus wacht niet te lang. De advocaten en adviseurs van Vijverberg zijn graag bereid u hierbij te begeleiden. U kunt contact met ons opnemen op 079-3631919.

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Eerdere publicaties

Latere publicaties