Aansprakelijkheid overheid

Wanneer de overheid schade heeft veroorzaakt door haar handelen dan kan zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Gedacht kan worden aan een vergunning die ten onrechte is geweigerd, waardoor sprake is van een onrechtmatige handeling. Om te kunnen stellen dat sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het bestuursorgaan hebben gehandeld in strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsnorm. Degene die de schade heeft geleden moet daadwerkelijk beschermd worden door de geschonden rechtsnorm. Tot slot moet er sprake zijn van causaal verband tussen de handeling en de geleden schade. Een overheid kan ook rechtmatig handelen en toch schadeplichtig zijn. Dit is het geval wanneer de overheid in de uitoefening van haar publieke taak schade veroorzaakt die niet voor rekening van de benadeelde hoort te komen. Voor meer informatie over rechtmatig handelen en toch schadeplichtig zijn verwijzen wij naar onze pagina over Nadeelcompensatie en planschade.

Routes

Om de opgelopen schade ten gevolge van onrechtmatige overheidsdaad vergoed te krijgen kan schade die is ontstaan voor 1 juli 2013  als nevenvordering worden ingediend in de procedure tegen het schadeveroorzakende besluit. Een vergoeding is dan mogelijk wanneer het beroep gegrond is.  Voor schade ontstaan voor 1 juli 2013 kan tevens gekozen worden om na de procedure van het schadeveroorzakende besluit een verzoek te doen tot vergoeding van de schade door middel van een zelfstandig schadebesluit. Voor schade ontstaan na 1 juli 2013 zijn deze twee routes vervangen door een bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure. Er  kan ook gekozen worden om bij de civiele rechter een procedure op grond van onrechtmatige daad te starten om zodoende een schadevergoeding te vorderen.

Welke rechter is bevoegd?

Het uitgangspunt is dat een verzoek om schadevergoeding zowel bij de civiele rechter als bij de bestuursrechter kan worden ingesteld wanneer de verzochte vergoeding maximaal € 25.000 bedraagt . Bedraagt de verzochte vergoeding meer dan € 25.000, dan is de civiele rechter bevoegd. Een uitzondering geldt in het geval van ambtenaarrechtelijke kwesties waarin de bestuursrechter exclusief bevoegd is. Betreft het schade veroorzaakt door een besluit waarover de Centrale Raad van Beroep in hoogste instantie oordeelt dan is in principe de bestuursrechter bevoegd.

Heeft u vragen over overheidsaansprakelijkheid? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Juridische check ICT-contract voor een gemeente

Juridische check ICT-contract voor een gemeente

Een gemeente wil graag een juridische check op een contract in het kader van een aanbesteding van een ICT-opdracht. De adviseur maakt een schematische vergelijking van het bestek, de Nota van Inlichtingen, de conceptovereenkomst, de…
Advies aan gemeente over (on)mogelijkheden kostenverhaal

Advies aan gemeente over (on)mogelijkheden kostenverhaal

Een gemeente wil graag advies over (on)mogelijkheden van kostenverhaal in verband met de ruiming van olie op het wegdek. Er bestaat verschil van mening met de verzekeraar van degene die de olie op het wegdek…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media