Wanprestatie of overmacht?

Als partijen een overeenkomst sluiten, willen zij een doel bereiken. Partijen gaan bijvoorbeeld samenwerken, de ene partij levert goederen aan de andere partij in ruil voor geld of gaat werkzaamheden verrichten bij de andere partij. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Als de wederpartij na het sluiten van een overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. Er zijn twee soorten tekortkomingen: de toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en de niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

Toerekenbare tekortkoming

Als sprake is van wanprestatie is de wederpartij in beginsel schadeplichtig. Als sprake is van overmacht is de wederpartij dat niet. In het Burgerlijk Wetboek is geen definitie opgenomen van wanprestatie of overmacht. Hierover kan dus tussen partijen discussie ontstaan. Om die reden staat in veel overeenkomsten of algemene voorwaarden omschreven wat partijen verstaan onder overmacht of welke situaties niet aangemerkt worden als overmacht. In veel algemene voorwaarden staat bijvoorbeeld dat het staken van personeel, ziekte van personeel, het niet presteren van een onderaannemer of een te late levering van grondstoffen niet aangemerkt wordt als overmacht. Door, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, overleg te hebben met de wederpartij over de vraag welke situaties wel of juist niet aangemerkt worden als overmacht kan achteraf een heleboel discussie voorkomen worden.

Als blijkt dat sprake is van wanprestatie moet vastgesteld worden of nakoming nog mogelijk is of niet. Indien nakoming nog mogelijk is moet de wederpartij middels een brief ingebreke gesteld worden. In de brief moet worden omschreven welke verplichting niet is nagekomen en dat de wederpartij alsnog, binnen een bepaalde termijn, in de gelegenheid gesteld wordt om zijn verplichting na te komen. Komt de wederpartij zijn verplichting weer niet na dan verkeert de wederpartij in verzuim.

Gevolgen verzuim

Zodra de wederpartij in verzuim is, bestaan er vier mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het opschorten van de eigen (betalings)verplichting. De tweede mogelijkheid is het opzeggen van de overeenkomst. Het opzeggen is geen mogelijkheid die is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Opzeggen kan dan ook uitsluitend indien dit contractueel is geregeld. De derde mogelijkheid is het ontbinden van de overeenkomst. Het ontbinden van de overeenkomst kan middels het sturen van een (aangetekende) brief. De ontbinding moet wel proportioneel zijn ten aanzien van de tekortkoming. De vierde mogelijkheid is het vorderen van schadevergoeding. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vertragingsschade. De wederpartij is niet tijdig zijn verplichting nagekomen waardoor er mogelijk schade is ontstaan. Ook kan gedacht worden aan het feit dat wellicht een derde is ingeschakeld om de verplichting na te komen. Er worden dan extra kosten gemaakt.

Heeft u vragen over wanprestatie of overmacht? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Basistraining Contractenrecht

Basistraining Contractenrecht

Een gemeente wil dat een aantal medewerkers, voornamelijk juristen en inkopers, hun kennis op het gebied van het contractenrecht opfrist en verdiept. Ook wil de gemeente dat de medewerkers hun vaardigheden in het opstellen en…
Training contractbeheer en contractenrecht

Training contractbeheer en contractenrecht

De gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond wil dat een aantal voornamelijk niet-juridische medewerkers hun kennis van de basisbeginselen van het contractenrecht opfrist, verdiept en actualiseert. Ook is het de bedoeling dat de deelnemers hun praktische vaardigheden…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media