Omgevingsrecht

Activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed en werelderfgoed. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet kent minder regels dan voorheen en meer ruimte voor initiatieven in de fysieke leefomgeving. Het beoogt een fundament te bieden voor bundeling van het omgevingsrecht in één wet. Voor 1 januari 2024 was het omgevingsrecht verbrokkeld en verdeeld over tientallen aparte wetten.

De Omgevingswet bevat regels over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, omgevingswaarden, instructieregels en instructies, omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen, rijksregels, omgevingsvergunningen, projectbesluiten, gedoogplichten, nadeelcompensatie, financiële gevolgen, voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil, kostenverhaal, procedures, milieueffectrapportages, handhaving, toezicht en strafbaarstelling, digitalisering, experimenten, publieksparticipatie en overgangsrecht.

Vraagstukken omgevingsrecht

Vraagstukken die in het omgevingsrecht spelen:

 • Wat verstaat de Omgevingswet onder gevolgen voor de fysieke leefomgeving?
 • Waar staan de regels die activiteiten reguleren?
 • Wat wordt verstaan onder een milieubelastende activiteit?
 • Geldt voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten een specifieke zorgplicht?
 • Is het mogelijk maatwerkregels en maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten?
 • Is het mogelijk maatwerkregels en maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van bouwactiviteiten?
 • Kunnen decentrale regels bepalingen bevatten over bouwactiviteiten?
 • Wat zijn de beoordelingsregels voor het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit?
 • Hoe verhoudt de algemene zorgplicht zich tot specifieke regels?
 • Kan een specifieke zorgplicht ook decentraal worden gesteld?
 • Wat is het verschil tussen een meldplicht en een informatieplicht in omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening en rijksregels?
 • Wie bepaalt de reikwijdte van de aanvraag om een omgevingsvergunning?
 • Hoe moet het bevoegd gezag beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer dan een activiteit (meervoudige aanvraag), als er voor een deel van die activiteiten een weigeringsgrond is en voor de overige activiteiten niet?
 • Kan een omgevingsvergunning onder voorschriften worden verleend?
 • Is de aanvrager verplicht aan participatie te doen?
 • In welke gevallen moet het bevoegd gezag bij de voorbereiding van een omgevingsplan een plan-milieueffectrapport maken?
 • Welke rechtsgevolgen heeft een omgevingswaarde?
 • Wat is de verhouding tussen instructies en instructieregels?
 • In welke gevallen is een projectbesluit verplicht?
 • Welke schade komt voor vergoeding (nadeelcompensatie) in aanmerking?
 • Wat zijn de bevoegdheden van toezichthouders?
 • Is er sprake van een overtreding en wie is overtreder?
 • Kan er bij handhaving een bestuurlijke boete worden opgelegd?
 • In welke gevallen kan als sanctie de omgevingsvergunning worden ingetrokken?
 • Wat is het overgangsrecht van op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet lopende aanvragen en van lopende totstandkomings- en rechtsbeschermingsprocedures voor besluiten?

Advies en hulp omgevingsrecht

Om in de regelgeving je weg te vinden is, ook met de Omgevingswet, een kunst apart. In de fysieke leefomgeving zijn de belangen bovendien vaak tegenstrijdig. De wens van de één leidt gemakkelijk tot een bezwaar van de ander. Of het nu gaat om het begeleiden van gebiedsontwikkeling, het (vooraf) toetsen van omgevingsplannen en -vergunningen, het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, nadeelcompensatie, handhaving en het voeren en begeleiden van (spoed)procedures: Vijverberg is u graag van dienst en beschikt over ervaren advocaten en adviseurs met diepgaande kennis van het omgevingsrecht.

Horen wat wij voor u kunnen betekenen? Bel (079 - 3631919) ons of stuur een e-mail.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Incompany

Handhaving in het omgevingsrecht

Handhaving door het bestuur bestaat uit het houden van toezicht en het opleggen van sancties. Toezicht houdt in dat je de naleving van wettelijke regels…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Senior jurist grondzaken

Senior jurist grondzaken

Voor een gemeente in Zuid-Holland levert Vijverberg een interim-jurist grondzaken. De jurist is verantwoordelijk voor het strategisch inzetten van grondbeleidsinstrumenten en voor juridische aspecten van ruimtelijke- en bouwprojecten. Ook stelt de jurist (anterieure) overeenkomsten op…
Secretaris voor handhavingsbezwaarschriften

Secretaris voor handhavingsbezwaarschriften

Als gevolg van een actief handhavingsbeleid bij een gemeente neemt het aantal bezwaren tijdelijk enorm toe zodat behoefte bestaat aan een tweede secretaris voor de bezwarencommissie. Een secretaris van Vijverberg biedt uitkomst. Hij verzorgt alle…
Jurist vergunningen en handhaving

Jurist vergunningen en handhaving

Wegens capaciteitsgebrek bestaat binnen de afdeling Vergunningen en Handhaving van een middelgrote gemeente behoefte aan de inzet van een externe jurist. Een jurist van Vijverberg wordt voor een periode van ongeveer acht maanden gedurende enkele…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media