Afvalstoffenrecht

Alle bedrijven en burgers hebben te maken met afvalstoffen. De overheid en het bedrijfsleven zijn druk bezig om de zogenaamde “circulaire economie” tot stand te brengen. Afval moet zoveel mogelijk worden voorkomen en het afval dat ontstaat moet omgezet worden naar grondstoffen. Afvalstoffen die niet opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten op een verantwoorde wijze verwijderd worden.

Voor gemeenten is het belangrijk om een juridisch legitieme afvalstoffenverordening, uitvoeringsbesluit en beleidsregels over afvalstoffen te hebben. Onze juristen hebben alle kennis en ervaring in huis om u te helpen bij het opstellen of aanpassen van deze regelgeving.

Begrip afvalstof: Kader

De afvalstoffenwetgeving is enkel van toepassing op afvalstoffen. Het is daarom van belang eerst vast te stellen óf er sprake is van een afvalstof. Voor beantwoording van de vraag wat onder een afvalstof moet worden verstaan, is de Kaderrichtlijn afvalstoffen van belang. De richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Onder een afvalstof wordt verstaan: “alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”.

Het begrip afvalstof moet worden uitgelegd met inachtneming van de door het Hof van Justitie over dit begrip gevormde jurisprudentie. Onze advocaten en adviseurs adviseren u graag bij vraagstukken over het afvalstoffenrecht en bieden ondersteuning in (handhavings)procedures.

Ondergrondse containers

De Rijksoverheid heeft in 2014 met het programma Van Afval naar Grondstof scherpe doelstellingen geformuleerd voor de gemeenten om te komen tot een forse reductie van het restafval. Steeds meer gemeenten voeren daarom het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ in. Het (rest)afval wordt niet meer bij de inwoners thuis opgehaald, maar zij brengen dat zelf naar een ondergrondse inzamelvoorziening in de wijk.

Naast alle beleidsmatige aspecten die komen kijken bij de invoering van een nieuw inzamelbeleid, moet de gemeente voor het bepalen van de locaties van deze ondergrondse afvalcontainers een zorgvuldige procedure doorlopen. Hoe die procedure eruit ziet kan per gemeente verschillen. In ieder geval moet de gemeente een definitief besluit nemen ter bepaling van de locaties voor de ondergrondse afvalcontainers. Tegen dit besluit kunnen inwoners opkomen. Dit brengt juridische risico’s met zich mee. Door in een vroeg stadium onze juridische expertise in te schakelen kunt u procedures voorkomen. Bijvoorbeeld door vooraf advies te vragen over de voorwaarden van een plaatsingsplan in uw gemeente. Mocht het toch komen tot een procedure, dan staan onze advocaten en procesjuristen klaar om u bij te staan in de bezwarenprocedure en beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Advies over afvalstoffenrecht

Wilt u weten of voor het verzamelen, verwerken of verwijderen van afvalstoffen een vergunning nodig is? Of welke regels voor een bepaalde inrichting gelden? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of actualiseren van de afvalstoffenverordening? Twijfelt u of sprake is van een afvalstof? Bel ons: 079-3631919. Wij adviseren u graag en staan u bij in juridische procedures.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies bij bezwaarprocedure omgevingsdienst

Advies bij bezwaarprocedure omgevingsdienst

Advisering omgevingsdienst bij afhandeling bezwaarschrift inzake opgelegde last onder dwangsom om thermisch gereinigde grond (TGG) te verwijderen. Een omgevingsdienst in het zuiden van het land vraagt Vijverberg om een verweerschrift in een bezwarenprocedure te toetsen…
Juridische toets concept Afvalstoffenverordeningen

Juridische toets concept Afvalstoffenverordeningen

Een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten heeft concepten opgesteld van afvalstoffenverordeningen. Iedere gemeente stelt zijn eigen verordeningen op, maar die moeten goed op elkaar afgestemd zijn. De eindconcepten hebben zij aan Vijverberg Advocaten en Adviseurs…
Beroep afwijzingsbesluit inzameldienst

Beroep afwijzingsbesluit inzameldienst

Een stichting wil textiel inzamelen en vraagt om aanwezen te worden als inzameldienst voor textiel. Dit verzoek wordt afgewezen, omdat het beleid is dat voor het inzamelen van textiel geen andere inzamelaars worden aangewezen dan…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media