UWV ontslag

De UWV-procedure is van toepassing bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag na twee jaar ziekte. Wilt u om een andere reden de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen en werkt de werknemer niet mee, dan moet u naar de kantonrechter.

De ontslagaanvraag loopt volledig via UWV, u logt in op de website van UWV om het formulier waarmee u ontslag aanvraagt in te vullen. Bij het formulier moet u alle documenten uploaden die van belang zijn voor de ondersteuning van de aanvraag. Vul het formulier goed en volledig in, dat maakt de kans op het verkrijgen van toestemming groter. UWV zendt de aanvraag met alle stukken per post aan de werknemer, die vervolgens twee weken de tijd krijgt om daarop te reageren. Eventueel volgt nog een ronde van informatie uitwisseling als UWV nog vragen heeft over de aanvraag. De UWV-medewerker die de ontslagaanvraag beoordeelt kan bij arbeidsongeschiktheidsontslag een extra deskundigenoordeel vragen en bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden de Ontslagadviescommissie vragen om advies uit te brengen. Binnen vier tot acht weken wordt op de aanvraag beslist.

Opzegverbod

In sommige situaties geldt een opzegverbod (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap). U kunt in dat geval de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. UWV zal als een opzegverbod geconstateerd wordt de aanvraag niet in behandeling nemen. Dit is anders als verwacht wordt dat het opzegverbod op korte termijn (binnen vier weken) niet langer zal gelden. Als UWV, ondanks dat sprake is van een opzegverbod, toch toestemming geeft de arbeidsovereenkomst op te zeggen en u zegt de arbeidsovereenkomst vervolgens ook op, dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen.

Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst bij opzegging

Verleent UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen dan moet u binnen 4 weken de werknemer schriftelijk meedelen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. U moet daarbij de opzegtermijn in acht nemen. De tijd die UWV heeft besteed aan het behandelen van de aanvraag mag van de opzegtermijn worden afgetrokken. Minimaal moet echter één maand opzegtermijn resteren.

Transitievergoeding

Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris voor elk jaar, of bij een gedeeltelijk jaar het evenredig deel daarvan, dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Jaarlijks wordt vastgesteld wat de maximale hoogte mag zijn van de transitievergoeding. Ontvangt de werknemer echter een hoger jaarsalaris dan het wettelijk vastgestelde maximum, dan kan de werknemer een hoger bedrag aan transitievergoeding ontvangen dan het wettelijk maximum.

Wordt toestemming geweigerd?

Weigert UWV toestemming om ontslag te geven dan kunt u de medewerker niet ontslaan. U kunt wel een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om op deze wijze (in een soort hoger beroepsprocedure) de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden.

Hulp en advies

Heeft u vragen of wilt u advies over het ontslag van een medewerker? Onze advocaten en adviseurs kunnen uw vragen beantwoorden. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media