Compensatie transitievergoeding zieke werknemers komt eraan!

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht (overheid)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) werden slapende dienstverbanden met een zieke werknemer populair. Door niet te ontslaan hoefden werkgevers geen transitievergoeding te betalen vanwege het beëindigen van het dienstverband met de langdurig zieke werknemer. Geen einde dienstverband, geen transitievergoeding. Slapende dienstverbanden lijken echter tot het verleden te gaan behoren. De compensatie voor de betaling van de transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers komt er namelijk aan!  

Waarom slapende dienstverbanden met zieke werknemers?

Sinds de inwerkingtreding van de Wwz is aan een werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Dit is ook het geval bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Werkgevers vinden het onrechtvaardig dat zij verplicht zijn een transitievergoeding te betalen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Zij moeten immers tijdens de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het loon doorbetalen, terwijl ook de kosten voor re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer voor hun rekening komen. Dit leidt ertoe dat werkgevers regelmatig besluiten de dienstverbanden met werknemers die twee jaar ziek zijn niet te beëindigen, maar “slapend aan te houden”. Werknemers die daartegen opkwamen en in rechte aanspraak maakten op de betaling van de transitievergoeding, kwamen met lege handen thuis. De wetgever heeft hier nu een oplossing voor bedacht.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat een compensatie toekent aan werkgevers die een transitievergoeding bij ontslag aan de langdurig zieke werknemer moeten betalen. Deze compensatie zal met terugwerkende kracht gelden tot 1 juli 2015. Een en ander betekent dat de zieke werknemer recht op een transitievergoeding houdt en de werkgever een compensatie in de kosten ontvangt. Hiermee komt de wetgever de werkgevers tegemoet.

De compensatievergoeding en haar beperkingen

Het doel van de wetswijziging is enerzijds het voorkomen van cumulatie van kosten voor de werkgevers en anderzijds dat werkgevers niet of in mindere mate gebruik zullen maken van de constructie van ‘slapende dienstverbanden’. De wet bevat echter een aantal beperkingen ten aanzien van de hoogte van de compensatie. Ten eerste is de compensatie gelijk aan de transitievergoeding zoals die geldt op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken arbeidsongeschiktheid afloopt. Er wordt dus niet meer gecompenseerd dan het bedrag waarop die zieke werknemer recht heeft op het moment dat hij twee jaar ziek is. Ten tweede wordt de compensatie beperkt tot het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer. Tot slot wordt de periode waarin een eventuele loonsanctie is opgelegd niet meegenomen in de berekening van de hoogte van de compensatie.

Aanspraak op de compensatieregeling

Een beroep op de compensatieregeling is mogelijk indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer heeft opgezegd. Voor de opzegging is een ontslagvergunning van het UWV nodig. Een beroep op de compensatieregeling is ook mogelijk als na twee jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen partijen. Uit de vaststellingsovereenkomst moet wel duidelijk te blijken dat de reden voor beëindiging is gelegen in de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Het UWV beslist over de aanvraag voor compensatie. Het recht op compensatie vervalt als de aanvraag later dan zes maanden na betaling van de vergoeding is ingediend. Werkgevers die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een vergoeding betaald hebben, kunnen vanaf 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 een compensatieaanvraag indienen. Het UWV heeft zes maanden de tijd om hier een beslissing op te nemen. Compensatie wordt verstrekt door het UWV. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Per wanneer?

De beoogde datum van inwerkingtreding is nu 1 april 2020. Interessant is dat vanaf 1 januari 2020 ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking zal treden, waardoor voor het grootste deel van de ambtenaren het civiele arbeidsrecht zal gaan gelden. De Wnra zal ertoe leiden dat ook de overheidswerkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan een ambtenaar bij ontslag na een periode van langdurige ziekte. Nu is dat namelijk niet het geval. Bij een cumulatie van financiële verplichtingen kan de overheidswerkgever dan ook aanspraak maken op de compensatieregeling.

Al eerder beschreven wij welke gegevens de werkgever moet indienen bij de aanvraag voor de compensatie. Zie onze checklist.

Wij blijven het voor u volgen.

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Eerdere publicaties

03-07-2018
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht (overheid)
14-06-2018
Ambtenarenrecht

Latere publicaties

23-10-2018
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht (overheid)