Cursus Omgevingswet: warming-up

Op 1,5 meter

Wat verandert er allemaal als de Omgevingswet in werking treedt? Wat zijn de doelen van de Omgevingswet? Wat betekent de wet voor overheden, hun taken, rollen en verantwoordelijkheden? Wat zijn de (nieuwe) kerninstrumenten en wat houden die in? Wat is de reikwijdte van de fysieke leefomgeving? Hoe kunnen hogere bestuurslagen normen of beleid vaststellen dat doorwerkt in plannen en besluiten van lagere bestuurslagen? Hoe ziet het overgangsrecht eruit en wat is de stand van zaken van het wetgevingsproces?

Dit zijn enkele vragen die in de praktijk veel gesteld worden over de Omgevingswet. Het omgevingsrecht is nu te vinden in 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening. In de nieuwe Omgevingswet, 4 AMvB’s en een ministeriële regeling worden deze regelingen samengebracht.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 600,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens onze cursus Omgevingswet zetten we in één dag de basis van de Omgevingswet uiteen. Ingegaan wordt op de aanleiding, doelen en systematiek van de nieuwe wet. Na een verkenning van wat onder fysieke leefomgeving moet worden verstaan, komen inhoudelijk onder meer de zes kerninstrumenten en het overgangsrecht aan bod. Ook worden de contouren van de op grond van de Omgevingswet op te stellen AMvB’s doorgenomen en komen de doorwerkingsinstrumenten aan bod. De cursus biedt daarmee een duidelijk overzicht van de komende veranderingen binnen het vakgebied.

Na afloop van de cursus:

 • Ben je op de hoogte van de aanleiding en belangrijkste doelen van de Omgevingswet.
 • Heb je inzicht in de systematiek van de Omgevingswet.
 • Weet je wat de Omgevingswet voor jou in de praktijk gaat veranderen.
 • Ken je de kerninstrumenten, weet je welke instrument welke rol heeft en door welk bevoegd gezag het instrument ingezet kan worden.
 • Weet je hoe omgevingswaarden, instructieregel en instructies van hogere bestuurslagen kunnen doorwerken in lagere regelgeving.
 • Ken je de hoofdlijnen van het overgangsrecht.
 • Heb je inzicht in de laatste stand van zaken van het wetgevingsproces.
 • Ben je dus goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet!

Doelgroep

Medewerkers bij (voornamelijk) gemeenten, provincies en omgevingsdiensten die zich op dit moment bezighouden met het omgevingsrecht. Basiskennis van het omgevingsrecht wordt aanwezig geacht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en bedrijfsjuristen. Basiskennis van het huidige omgevingsrecht wordt aanwezig geacht.

Programma

 • Aanleiding en doelstellingen Omgevingswet
 • Reikwijdte fysieke leefomgeving
 • Maatschappelijke- en verbeterdoelen
 • Kerninstrumenten: Omgevingsvisie, Decentrale regels, Programma’s, Algemene rijksregels, Omgevingsvergunning, Projectbesluit
 • Omgevingswaarden
 • Instructie(regels)
 • Inhoud AMvB’s
 • Overgangsrecht in de Invoeringswet

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door juristen die bekend zijn met de dagelijkse overheidspraktijk. De docenten dragen zorg voor een interactieve kennisoverdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte mondelinge vragen, casusbehandeling en stellingen. Ook worden praktische vaardigheden in het opstellen van omgevingsvergunningen geoefend. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met de docenten en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media