Werkgeverscommissie en rechtspositie griffier

De gemeenteraad en Provinciale Staten zijn de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Voor de praktische en dagelijkse uitvoering van de werkgeverstaak wordt doorgaans gebruik gemaakt van een werkgeverscommissie met raads- of statenleden die (naast hun politieke rol) namens de gemeenteraad of Provinciale Staten belast is met de specifieke werkgeversfunctie.

De werkgeverscommisie

Het bijzondere aan de rechtspositie van de griffier (en het griffiepersoneel) is dat de gemeenteraad en Provinciale Staten optreden als het bevoegd gezag en als werkgever. Het is echter niet doenlijk en wenselijk dat alle rechtspositionele besluiten (denk aan verlofkwesties, functioneren, werktijden e.d.) geagendeerd worden in de gemeenteraad en dat de voltallige gemeenteraad de taken van het dagelijks werkgeverschap uitoefent. De werkgeverscommissie die op grond van artikel 83 Gemeentewet (bestuurscommissie) wordt ingesteld en uitsluitend uit raadsleden bestaat, kan namens de gemeenteraad het dagelijkse werkgeverschap uitoefenen. Met uitzondering van bevoegdheden die zich naar aard daartegen verzetten (zoals benoeming, schorsing en ontslag), kunnen alle werkgeverstaken en -besluiten aan de werkgeverscommissie worden overgedragen.

Arbeidsvoorwaarden griffier en griffiepersoneel

De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten als werkgever (wijzigingen in) de arbeidsvoorwaardenregeling voor griffier en griffiepersoneel vaststellen. Uitgangspunt is dat voor de griffier en het griffiepersoneel de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) van toepassing wordt verklaard. Natuurlijk kan de aard van het griffiewerk  een afwijking op deze arbeidsvoorwaardenregeling noodzakelijk maken. Denk daarbij aan avondvergaderingen van de raad waardoor wellicht een aanpassing van de werktijdenregeling nodig is of recesperiodes en drukke periodes van de gemeenteraad (behandeling voorjaarsnota/begroting) waardoor een aanpassing van de vakantie- en verlofregeling gewenst is.

Benoeming, schorsing en ontslag

Op grond van de Gemeentewet en Provinciewet benoemt, schorst en ontslaat de gemeenteraad en Provinciale  Staten de griffier en de medewerkers van de griffie. Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan de werkgeverscommissie. Het benoemingsbesluit van de griffier wordt derhalve door de raad genomen. De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit.

Ook als het gaat om bijvoorbeeld het optreden tegen ongewenst gedrag, het overtreden van regels of plichtsverzuim is het de gemeenteraad die met behulp van de werkgeverscommissie  de definitieve afweging moet maken of een rechtpositionele maatregel genomen moet worden. De werkgeverscommissie als dagelijks werkgever, bereidt dit type besluiten (vaak in afstemming met burgemeester en fractievoorzitters) voor. Een ordemaatregel (schorsing), disciplinaire maatregel of ontslagbesluit kan door de werkgeverscommissie worden voorbereid; het definitieve besluit wordt door de gemeenteraad genomen. Vijverberg kan de werkgeverscommissie ondersteunen bij de afweging die genomen moet worden, de beoordeling van een dosssier, de aanpak en procedure. Het voorbereiden van dit type besluiten is namelijk onderworpen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan meebrengen dat betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld (mondeling of schriftelijk) zijn bedenkingen tegen het voorgenomen besluit naar voren te brengen waarna de gemeenteraad het definitieve besluit neemt.

Rechtsbescherming, bezwaar en beroep

Alle rechtspositionele besluiten die ten aanzien van de griffier worden genomen zijn te kwalificeren als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen kan dus bezwaar gemaakt worden. Na bezwaar kan een eventueel geschil worden voorgelegd aan de bestuursechter.

Vragen over de rechtspositie van de griffier of griffiepersoneel?

Heeft u, bijvoorbeeld als werkgeverscommissie, advies nodig die de rechtspositie van de griffier betreft? Bijvoorbeeld in verband met het nemen van bepaalde rechtspositionele besluiten, zijn functioneren of integriteit? Heeft u vragen over de bevoegdheid van de werkgeverscommissie ten opzichte van de Raad, de mandatering of de rol van de burgemeester? Vijverberg heeft specialisten die u graag adviseren en ondersteunen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

training werkgeverscommissie

Training werkgeverscommissie

Na een gemeentelijke herindeling stelt de nieuwe gemeenteraad een werkgeverscommissie in. De leden van de werkgeverscommissie hebben behoefte aan informatie over de taken en bevoegdheden van de commissie. Een partner van Vijverberg verzorgt gedurende een…
Werkgeverscommissie en rechtspositie  griffier

Werkgeverscommissie zoekt hulp bij disfunctioneren en ontslag van griffier

De voorzitter van een werkgeverscommissie wordt na zijn aantreden geconfronteerd met een griffier die onvoldoende functioneert. De griffier weigert een verbetertraject uit te voeren hetgeen uiteindelijk leidt tot een verstoorde, onwerkbare, arbeidsrelatie. Een jurist van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media